Վերադառնալ
21.07.2020

ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐՈՒՄ ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ Է ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՌԿԱ ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ` 2020/2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐՈՒՄ ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ Է  ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՌԿԱ ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ` 2020/2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ուսման տեւողությունը 4 տարի է, կիսամյակային վարձավճարը՝ 250000 դրամ: Ընդունելության մրցույթը հաջողությամբ անցած դիմորդների հետ մինչեւ նրանց որպես 1-ին կուրսի սովորողներ հրամանագրելը կնքվում է պայմանագիր, որի տեքստին դիմորդները ծանոթանում են մինչեւ փաստաթղթերը հանձնելը: Ուսումնական պլանով նախատեսված ողջ դասընթացը եւ ամփոփիչ ատեստավորումն անցած շրջանավարտներին շնորհվում է «Իրավագիտություն» մասնագիտությամբ իրավագիտության բակալավրի աստիճան եւ տրվում պետական նմուշի դիպլոմ:

 

1. Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա վճարովի ուսուցմամբ ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետ ընդունվելու համար կարող են դիմել առնվազն միջնակարգ կրթություն ունեցող անձինք:

2. Դիմորդը ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր է ներկայացնում հետեւյալ փաստաթղթերը` 

- անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ` անձնագիր, 16 տարին լրացած չլինելու դեպքում` ծննդյան վկայական, ՀՀ ոստիկանության մարմինների կողմից ժամանակավորապես տրված` անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ (բնօրինակ եւ պատճեն),

-  կրթության մասին վկայական` դիպլոմ կամ միջնակարգ կրթության ատեստատ,

-  դիմում,                       

- զինակոչիկի կցագրման վկայական կամ զինվորական գրքույկ եւ զինվորական կոմիuարիատից տեղեկանք ժամկետային զինվորական ծառայությունն անցած լինելու մաuին (արական սեռի դիմորդների համար),

-  ընդհանուր մրցույթում արտոնությունից օգտվելու իրավունք վերապահող փաստաթղթեր (բնօրինակ եւ պատճեն),

-  տեղեկանքներ հոգեբուժական եւ նարկոլոգիական կլինիկաներից,

-  3 x 4 սմ չափսի 4 լուսանկար:  

3. Դիմորդը դիմումը կարող է ուղարկել նաև առցանց եղանակով it@edupolice.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին, իսկ ընդունելության համար անհրաժեշտ մյուս փաստաթղթերը կրթահամալիր ներկայացնել մինչև սույն թվականի օգոստոսի 14-ը:   

4. Դիմորդները հանձնում են մեկ մրցութային քննություն հայոց պատմությունից (թեստ) կամ փոխարենը կարող են ներկայացնել «Հայոց պատմություն» առարկայի միասնական քննությունը հանձնելու վերաբերյալ «Գնահատման և թեuտավորման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրված վկայագիրը (բնօրինակը):

5. Մինչև հուլիսի 31-ը զորացրվող զինծառայողները կարող են ներկայացնել մինչ զորակոչվելը «Հայոց պատմություն» առարկայի միասնական քննությունը հանձնելու վերաբերյալ «Գնահատման և թեuտավորման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրված վկայագիրը (բնօրինակը)՝ ընդունելության մրցույթին մասնակցելու նպատակով կամ Կրթահամալիրում մասնակցել «Հայոց պատմություն» առարկայի ընդունելության քննությանը: 

6. Ընդունելության քննությունը գնահատվում է 20 միավորային համակարգով: Դրական են համարվում 8 եւ բարձր միավորները: 7,5 միավորը հավաuարեցվում է 8 միավորի` ապահովելով դիմորդի դրական միավորը:

7. Ընդունելության քննության կազմակերպման, անցկացման եւ ընթացքի վերահսկման նպատակով ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի պետի հրամանով ստեղծված ընդունող հանձնաժողովը հաստատում է առարկայական հանձնաժողովի կազմը, ընդունելության քննությունների անցկացման ժամանակացույցը եւ կարգը, կազմակերպում է մրցույթի անցկացումը:  

8. Քննության կազմակերպման եւ անցկացման նպատակով դիմորդը վճարում է 1500 դրամ: Անկախ քննությանը մասնակցելուց եւ արդյունքից, վճարված գումարը չի վերադարձվում:

9. Անհարգելի պատճառով քննությանը չներկայացած կամ անբավարար գնահատական ստացած դիմորդները զրկվում են մրցույթին մասնակցելու իրավունքից:   

10. Հարգելի պատճառով (փաստաթղթերով հաստատված) քննությանը չներկայացած դիմորդներին թույլատրվում է հանձնել այն, եթե քննությունները հանձնելու ժամանակացույցով նախատեսված ժամկետը չի ավարտվել: 

11. Ընդունող հանձնաժողովն իրավունք ունի ծածկագրից օգտվող կամ քննության նորմալ ընթացքը խանգարող դիմորդին զրկել քննություններին մասնակցելու իրավունքից:

12. Քննության գնահատականը դիմորդին հայտնվում է քննության հաջորդ օրը` ոչ ուշ, քան ժամը 16.00-ն: Դիմորդն իրավունք ունի քննության գնահատականը բողոքարկել ընդունող հանձնաժողովի նախագահին` գնահատականը հայտնելու պահից 24 ժամվա ընթացքում: 

Բողոքարկված աշխատանքի վերագնահատումից հետո անհամաձայնության դեպքում 24 ժամվա ընթացքում դիմորդը կարող է դիմել ընդունող հանձնաժողովի նախագահին` անկախ փորձագետ հրավիրելու համար:

13. Ընդունելության քննությունից դրական գնահատական ստացած դիմորդներից մրցույթից դուրս ընդունվում են հետեւյալ անձինք`

1) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողների երեխաները,

2) ծառայողական պարտականությունների կատարման ժամանակ զոհված (մահացած) ոստիկանության ծառայողների (զինծառայողների) երեխաները,

3) ժամկետային զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելիս հաշմանդամ դարձած ՀՀ քաղաքացիները:

14. Մրցութային հավասար միավորների դեպքում, ըստ հերթականության, առավելություն է տրվում`

1)   բոլոր տարիների մեդալակիր դիմորդներին,

2) դպրոցականների հանրապետական առարկայական oլիմպիադաների առաջին կարգի դիպլոմ uտացած դիմորդներին:

15. Քննությունը հանձնած, սակայն մրցույթով չանցած դիմորդներին նրանց խնդրանքով ընդունող հանձնաժողովի կողմից տրվում է քննության արդյունքների մասին համապատասխան տեղեկանք:    

16. Դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են սույն թվականի հունիսի 15-ից մինչեւ օգոստոսի 14-ը ներառյալ ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի կադրերի եւ ԱՀՏԱ բաժնում յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժամը 10.00-ից 13.00-ն եւ 14.00-ից 16.00-ն: 

17. Քննության օրվա և անցկացման կարգի մասին դիմորդներին կտրամադրվի առցանց տեղեկատվություն սույն թվականի օգոստոսի 17-ին:     

18. Ընդունելության քննությունները տեղի կունենան ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրում օգոստոսի 20-ից 25-ը: Հասցեն` ք. Երեւան, Ծովակալ Իսակովի պողոտա 29:  

19. Տեղեկությունների համար զանգահարել 010-77-80-33 հեռախոսահամարով:

 

Դիմում-հայտի նմուշներ

«Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տրված վկայագրով մասնակցեկու համար,

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրում անցկացվող քննությանը մասնակցելու համար։

 

 


 

 


 ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ