Հաշվետվություններ և այլ փաստաթղթեր

Միջազգային համագործակցության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման բաժնի 2016թ. կատարած աշխատանքների հաշվետվություն

Միջազգային համագործակցության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման բաժնի 2017թ. կատարած աշխատանքների հաշվետվություն

Միջազգային համագործակցության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման բաժնի 2018թ. կատարած աշխատանքների հաշվետվություն

Միջազգային համագործակցության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման բաժնի 2019թ. կատարած աշխատանքների հաշվետվություն

Միջազգային համագործակցության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման բաժնի 2020թ. կատարած աշխատանքների հաշվետվություն

Միջազգային համագործակցության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման բաժնի 2021թ. կատարած աշխատանքների հաշվետվություն

Միջազգային համագործակցության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման բաժնի 2022թ. կատարած աշխատանքների հաշվետվություն


Արտաքին կապերի զարգացման և միջազգայնացման ռազմավարական ծրագիր 2017 - 2021թթ. 


Արտաքին կապերի զարգացման և միջազգայնացման ռազմավարական ծրագրի միջոցառումների 2017-2021թթ.  պլան-ժամանակացույց 


ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի բենչմարքինգի

(համեմատական վերլուծություն) քաղաքականությունը եվ ընթացակարգերը 

 

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի աշխատողների եվ սովորողների արտասահմանյան գործուղումների կարգ