Մեր հեղինակած գրքերը և գիտական հոդվածները

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի 2017-2018 ուստարվա ընթացքում կատարված  գիտահետազոտական աշխատանքների քանակի մասին հաշվետվություն

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի 2018-2019 ուստարվա ընթացքում կատարված  գիտահետազոտական աշխատանքների քանակի մասին հաշվետվություն

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի 2019-2020 ուստարվա ընթացքում կատարված  գիտահետազոտական աշխատանքների քանակի մասին հաշվետվություն 

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի 2020-2021 ուստարվա ընթացքում կատարված  գիտահետազոտական աշխատանքների քանակի մասին հաշվետվություն

 


 

Եսայան Տիգրան Միքայելի -ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի պետի առաջին տեղակալ, ոստիկանության գնդապետ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

 

Գ Ր Ք Ե Ր

 

     «ՀՀ ոստիկանության տրանսպորտային վարչության և հայկական երկաթուղու կառուցվածքն ու գործունեությունը», ուսումնական ձեռնարկ (համահեղինակներ՝ Պ.Դ. Մարգարյան, Վ.Վ. Աղալարյան),  «Ճարտարագետ», Երևան, 2007թ., 128 էջ:

       «Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքար» (գիտագործնական ձեռնարկ), ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր, «Լիմուշ» հրատ., Երևան, 2013թ.,135 էջ, համահեղինակ:

  

Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն  Հ Ո Դ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր

 

«Քրեական  գործի վարույթի կասեցումը»,  «Իրավունք և օրինականություն» գիտ. հանդես, N° 1, Երևան, 1996թ.:

«ՀՀ քրեական օրենսգրքի 232 հոդվածը կարիք ունի կատարելագործման», «02» շաբաթաթերթ, Երևան, 15.06.1996թ.:

«Հրազենը և բնակչության անվտանգությունը», «Իրավունք և օրինականություն» գիտ. հանդես, N° 2, Երևան, 1996թ.:

«Հետախուզման ծախսերը՝ որպես դատական ծախսերի տարատեսակ», «02»  շաբաթաթերթ, Երևան, 31.10.1996թ.:

«Անմեղության կանխավարկածը», «02» շաբաթաթերթ, Երևան, 05.12.1996թ.:

«Քննչական-օպերատիվ խմբի ստեղծումը և նրա գործունեությունը», «Իրավունք և օրինականություն» գիտ. հանդես, N° 1, Երևան, 1997թ.:

«Քննչական-օպերատիվ խմբի գործունեության իրավական ապահովումը», «Իրավունք և օրինականություն»  գիտ. հանդես, N° 1, Երևան, 1997թ.:

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարությունում հետաքննության ինստիտուտի զարգացման հիմնական փուլերը», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1998թ.:

«Հետաքննության մարմնի և քննիչի համագործակցությունը հանցագործությունների մասին հայտարարությունները, հաղորդումները գրանցելիս, հաշվելիս և լուծելիս», «Պետություն և իրավունք» գիտ. հանդես:

«Հայաստանի միլիցիան Մեծ Հայրենականի տարիներին», «Պետություն և  իրավունք» գիտ. հանդես, N° 2, Երևան, 2005թ.:

«Հետաքննության մարմինները Հայաստանի առաջին Հանրապետությունում (1918-1920թթ.)», «Օրենքի պատվար» գիտամեթոդական ամսագիր,  ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր, N° 1, Երևան, 2016թ.:

«Գիտական աշխատանքների ժողովածուի» նախաձեռնող խմբի ղեկավար, ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր, Երևան, 2016թ.:

 


 

Մարկոսյան Միսակ Մերուժանի -ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի և քրեաբանության ամբիոնի պետ, ոստիկանության մայոր, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

 

Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն  Հ Ո Դ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր

 

    «Սեռական հարաբերության կամ սեքսուալ բնույթի  գործողություններին հարկադրելու որակման որոշ հարցեր», «Բանբեր Երևանի Համալսարանի», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2015թ.,  էջեր 52-61.

    «Անզգուշությամբ համակատարման եւ համապատճառման  հարցի շուրջ», «Բանբեր Երևանի Համալսարանի», ԵՊՀ հրատ.,  Երևան, 2014թ., էջեր 42-52.

    «Դրամանենգության համար քրեական պատասխանատվության համեմատաիրավական վերլուծություն», «Բանբեր Երևանի Համալսարանի», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014թ., էջեր 53-60.

    «Քրեական օրենսգրքում հանցանքը ծանրացնող հանգամանքների նախատեսման ընդհանուր հարցերի շուրջ», «Բանբեր Երևանի Համալսարանի», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014թ. էջեր 21-31.

    “Состояние международного сотрудничества Республики Армения с государствами-участниками СНГ в борьбе с трафикингом и эксплуатацией людей”, Академия управления МВД России, Москва, 2014г., стр. 158-163.

    “Освобождение от уголовной ответственности  в связи с истечением  сроков давности по уголовным кодексам Российской Федерации и Республики Армения: сравнительно-правовой анализ”, Научный вестник Омской академии МВД России,  2014г., 18-22:

    “Критерии разграничения незаконного сбыта наркотических средств от пособничества в их незаконном приобретении”, «Օրենքի պատվար», No  2, էջեր 23-32, Երևան, 2016թ.

    “Некоторые вопросы освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности по уголовному кодексу Республики Армения”, Материалы международной научно-практической конференции  “Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с преступностью”,       Одесский государственный унивеситет внутренних дел, Одесса, стр. 112-113, 2016թ.

   “Поощрительные нормы, как уголовно-правовые  средства борьбы с коррупционными преступлениями”, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 3, էջեր 41-47, 2016թ.

   «Ակնհայտ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույքի հափշտակության քրեաիրավական գնահատականը», Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2016թ.,թիվ 1 (19), էջեր 52-63,12 էջ

“Некоторые вопросы освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности по уголовному кодексу Республики Армения”, Материалы международной научно-практической конференции,  “Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с преступностью”, 25 ноября 2016 года, Одесса, Одесский государственный университет внутренних дел, 2016, էջեր 112-113:

 “Поощрительные нормы как уголовно-правовые средства борьбы с коррупционными преступлениями”, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2016թ. , թիվ 3, էջեր 41-47:

 «Էրոտիկ մերսում, թե քողարկված պոռնկություն» : «Քննիչ», 4, 2016թ. , էջեր 62-75, 14 էջ:

 «Перспективы совершенствования модельного уголовного кодекса для государств-участников СНГ в свете Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» վերնագրով//Сборник научных трудов международной научно-практической конференции, “Актуальные проблемы уголовного законодательства на современном этапе”, Волгоград, 12-13 мая 2016г., Էջեր 235-242:

 «Հափշտակության և գտած գույքին տիրանալու սահմանազատման չափանիշները» վերնագրով, Օրենքի պատվար, 2017թ., թիվ 3, էջեր 25-40:


 

Նազարյան Նաիրա Մամբրեի -ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ուսումնական կենտրոնի հատուկ պատրաստականության կրթաճյուղի դասախոս, ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի հայցորդ, ոստիկանության մայոր

 

Գ Ր Ք Ե Ր

 

     «Ոստիկանի մասնագիտական գործունեության և անձի հոգեբանական առանձնահատկությունները», ուսումնական ձեռնարկ, «Արման Ասմանգուլյան» տպագրատուն, Երևան, 2015թ., 230 էջ:

     «Կոնֆլիկտը եւ դրանց կառավարումը» ուսումնագործնական ձեռնարկ, Երեւան, 2016թ.

 

Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն  Հ Ո Դ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր

 

    

   «Ոստիկանի անձնային առանձնահատկությունների և գործունեության անհամատեղելի գործոնների հարաբերակցությունը», Լրաբեր հասարակական գիտությունների , ՀՀ ԳԱԱ   «Գիտություն»  հրատարակչություն, Երևան, 2016, N 2 /647/, էջեր 109-113

   «Ոստիկանի մասնագիտական գործունեությանը հատուկ անհամատեղելի գործոնները», «Կանթեղ»,  – Երևան: 2016, N4 /69/, էջ 135-139

   «Մասնագիտական ձևախեղման որոշ առանձնահատ­կութ­յունները ոստիկանների մոտ»:  «Вестник» РАУ. Изд-во РАУ, 2016, N 2 /23/.

  “Некоторые особенности коммуникативной сферы сотрудников полиции” // Психология и коммуникация в правовой системе, сборник статей /М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования “Могилевский институт Министерства  внутренных дел Республики Беларусь”; редкол.:      С.В.Венидиктов /отв. ред/ и др./. – Могилев: Могилев. институт МВД, 2016. – сс. 126-129

   «Հոգեբանական հետազոտությունների արդի մարտահրավերները», գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010թ., էջեր 30-33.  

    «Ոստիկանի կերպարի վրա անդրադարձող սոցիալ-հոգեբանական գործոնները», «Բանբեր Երևանի համալսարանի» գիտական հանդես, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011թ.,  Nօ 133.4, էջեր 72-78.

    «Ոստիկանի անձի մասնագիտական կարևոր որակների փորձագիտական գնահատում», «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2012թ., Nօ 3 (52), էջեր 228-232.

    «Ոստիկանի անձնային հատկանիշների ձևավորման վրա մասնագիտական ստաժի ազդեցությունը», «Вестник» РАУ, издательство РАУ, 2013, No  2 (15), էջեր  33-39.

   «Ոստիկանների կոմունիկատիվ ոլորտի առանձնահատկությունների թեստավորման վերլուծություն», ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու՝ «Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ»  (համահեղինակ՝ Հ. Մ. Ավանեսյան), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014թ., էջեր 414-416.

   «Ոստիկանի անձնային առանձնահատկությունների և գործունեության անհամատեղելի գործոնների հարաբերակցությունը», 5-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութեր՝ «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները»,  «Էդիթ Պրինտ» հրատ., Երևան, 2015թ., էջեր 231-234:


 

Սայադյան Վահե Հովիկի- ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի պետության և իրավունքի տեսության և սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ, ոստիկանության ավագ լեյտենանտ: 

 

Գ Ր Ք Ե Ր

«Կրոնական կազմակերպությունների սահմանադրաիրավական կարգավիճակի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում», ՀՀ Պետական Կառավարման Ակադեմիա, Երևան, 2015թ.:

 


 

 

Ամալյա Սաֆարյան Գագիկի - ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի պետության և իրավունքի տեսության և սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դասախոս, ոստիկանության փոխգնդապետ:

 

Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն  Հ Ո Դ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր

 

«Հարցապնդումը՝ որպես խորհրդարանական վերահսկողության ձև», “Регион и мир” научно-аналитический журнал, Ереван, 2017, том VIII, N 2, էջեր 96-100:


Առաքելյան Մարիամ Ժիրայրի - ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի քոլեջի լեզուների ամբիոնի դասախոս, ոստիկանության ավագ լեյտենանտ

 

Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն  Հ Ո Դ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր

 

     «Հայ ուսանողների դիրքորոշումն օտար լեզվի դասավանդման մեթոդների եւ սկզբունքների  վերաբերյալ», «Մանկավարժական միտք», Զանգակ հրատ., Երևան, 2015թ., էջեր 165-171.
     “The problem of social Interactions in distance language learning” («Օտար լեզվի առցանց  ուսուցման դեպքում սոցիալական շփման բացակայության խնդիրը»), “Armenian Folia Anglistika”, YSU publ., Yerevan 2015, pages 106-113.

     “Interference error analysis in EFL Class” («Անգլերենի՝ որպես օտար լեզվի դասավանդման  գործընթացում լեզվական փոխներթափանցումների հետևանքով առաջացած սխալների վերլուծություն»), “Armenian Folia Anglistika”, YSU publ., Yerevan 2015, pages 111-117

   «Մեդիակրթություն և մեդիագրագիտություն», «Մանկավարժական միտք» գիտական պարբերական,  2017թ.: 

  

 


 


Հովհաննիսյան Արտակ Ռոբերտի - իրավաբանական գիտությունների  թեկնածու

 

Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն  Հ Ո Դ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր

         К вопросу о законодательном определении понятия оперативно-розыскной деятельности в Законе Республики Армения «Об оперативно-розыскной деятельности» //Актуальные проблемы российского права, - Москва, 2009 г.,   № 3 (12), 7 ст.

         Нормативно-правовая регламентация оперативно-розыскной деятельности в Армении (исторический очерк), «Պետություն և իրավունք»,Երևան, 2009 թ., թիվ 1-2 (43-44), 6 էջ

         Предмет правового регулирования оперативно-розыскной деятельности: Значение трудов профессора А. Г. Лекаря в становлении и развитии теории  оперативно-розыскной деятельности: //Сборник научных статей /отв. ред. В. М. Атмажитов/, - М., Академия управления МВД России, 2010 г., 8 стр.

       Международное оперативно-розыскное сотрудничество компетентных органов государств-участников СНГ в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ (по материалам полиции Республики Армения) // Современное состояние, проблемы и перспективы полицейского международного сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с преступностью: Материалы международной научно-практической конференции,- М., Академия управления МВД России, 2014 г., 168-172 стр.

        Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն (մինչդատական վարույթ): Մաս 2»: Երեւան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2016, 608 էջ (համահեղինակներ՝ Ա. Ղամբարյան, Ա. Մարտիրոսյան)

 


 Սարդարյան Վահագ Արմենակի - ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտու­թյան ֆակուլտետի ՕՀԳ և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դա­սա­խոս, ոստիկանության մայոր

 

Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն  Հ Ո Դ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր

Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության  պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության արդի հիմնախնդիրները // Միջբուհական ուսանողական գիտաժողովի նյութեր,  «ՎԱՐԴՀՐԱՏ», Երևան,  2015 թ., էջեր 168-171


Մնացականյան Արտակ Սամվելի - ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի գիտական աշխատանքների բաժնի պետ, իրավաբանական գիտությունների  թեկնածու, ոստիկանության կապիտան

 

ԳՐՔԵՐ

«Զինվորական ենթակայության կարգի և զինծառայողների կանոնագրքային փոխհարաբերությունների դեմ ուղղված հանցագործությունների քրեաիրավական և կրիմինալոգիական որոշ հիմնախնդիրներ» (մենագրություն),  Երևան,  «Յասոն»,237 էջ, 2016թ.:

 

Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն  Հ Ո Դ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր

 

 Քաղաքացիական պատասխանողի կարգավիճակը և իրավունքների ապահովումը քրեական դատավարությունում,  «Դատական իշխանություն», Երևան, 2009թ., 12/125, էջեր 80-89

Կաշառքի քննության առանձնահատկությունները,  «Դատական իշխանություն», Երևան, 2010թ., 9/134, էջեր 50-57

ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 356-րդ հոդված (Հրաման չկատարելը): Քրեաիրավական հիմնախնդիրները , «Դատական իշխանություն», Երևան, 2013թ., 6/167, էջեր 44-52

Ստորադասության հարաբերությունների բացակայության պայմաններում զինծառայողների կողմից բռնությամբ  կատարվող հանցագործությունների վիկտիմոլոգիական ասպեկտները, «Դատական իշխանություն», Երևան,   2013թ , 7/168,  էջեր` 22-32

Զինծառայողների հանցավորության ընդհանուր կրիմինոլոգիական բնութագիրը, «Արդարադատություն», գիտամեթոդական ամսագիր, Երևան , 2013թ., էջեր` 68-74

Զինծառայողների փոխհարաբերությունների կանոնագրքային կանոնները խախտելը նրանց միջև ստորադասության (ենթակայության) հարաբերությունների բացակայության դեպքում, «Դատական իշխանություն», Երևան, 2014թ., 1-2/175-176, էջեր 28-36

Պետին դիմադրելը կամ նրան զինվորական ծառայության պարտականու­թյունները չկատարելուն կամ ոչ պատշաճ կատարելուն հարկադրելը, «Դատական իշխանություն», Երևան, 2014թ., 3/177, էջեր 38-46

Զինծառայողների փոխհարաբերությունների կանոնագրքային կանոնները խախտելը նրանց միջև ստորադասության (ենթակայության) հարաբերությունների բացակայության դեպքում (որակման հիմնախնդիրները), «Դատական իշխանություն», Երևան, 2015թ., 3-4/189-190, էջեր 70-79

«Զինվորական ծառայության  մեջ սահմանափակումը, պատժատեսակի քրեաիրավական և կրիմինոլոգիական հիմնախնդիրները», «Օրենքի պատվար» ամսագիր, N. 1, էջ 45-56, 2016թ.

  “Насильственные действия либо угроза их применения в отношении начальника, насильственные действия либо угроза их применения  в отношении подчиненных”, ՌԴ ՆԳՆ կառավարման ակադեմիայի գիտական աշխատանքների ժողովածու, 2017թ.:


 

 Դավթյան Մելանյա Խաչատուրի - ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի քոլեջի   հասարակագիտական  առարկաների ամբիոնի  դասախոս, քաղաքական գիտությունների թեկնածու,  ոստիկանության ավագ լեյտենանտ

Գ Ր Ք Ե Ր

 Մովսես Բաղրամյան. Հայ քաղաքական հրապարակախոսության սկզբնավորումը: Աշխատություն, (համահեղինակ՝ Հ. Գ. Մանուչարյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015թ., 136 էջ

 

Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն  Հ Ո Դ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր

 Քաղաքական հրապարակախոսություն, «Օրենք և իշխանություն»,, Երևան, 1998 թ., թիվ 23-24, էջեր 45-47

Հաղթահարելով ազգային թերարժեքության բարդույթը, «Օրենք և իշխանություն»,, Երևան, 2000 թ., թիվ 2 (31), էջեր 28-30

Քաղաքական հրապարակախոսության դասակարգային ու ազգային հայեցակետերը: Հանդես, Երևանի Թատրոնի և Կինոյի պետական ինստիտուտի գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2004 թ., էջեր 187-192      

Մովսես Բաղրամյանի ազգակերտման ծրագիրը: Քաղաքագիտություն, բուհական գիտամեթոդական նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակություն,Երևան, 2007թ., էջեր 69-81

Ժամանակակից պատմության գործառույթը Մովսես Բաղրամյանի հրապարակախոսության մեջ: Հանդես, Երևանի Թատրոնի և Կինոյի պետական ինստիտուտի գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2007 թ., էջեր 109-114

Հայաստանի ազատագրության Մովսես Բաղրամյանի ծրագիրը: Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Գյումրի, 2008 թ., էջեր 188-191

Քաղաքական հրապարակախոսություն և քաղաքական գաղափարախոսություն:

Հանդես, Երևանի Թատրոնի և Կինոյի պետական ինստիտուտի գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2008 թ., էջեր 201-206

Հայաստանի ազատագրության հիմնախնդիրը 18-րդ դարում: Քաղաքագիտություն, բուհական գիտամեթոդական նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2009 թ.,էջեր 18-27

Ազգային հոգեկերտվածքի հիմնախնդիրը:  Հանդես, Երևանի Թատրոնի և Կինոյի պետական ինստիտուտի գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2009 թ., էջեր 90-94

 


 

Գրիգորյան Գագիկ Թհարի -ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի պետի տեղակալ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ոստիկանության գնդապետ

Գ Ր Ք Ե Ր Ի  Ց Ա Ն Կ Ը

Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունքը :Ընդհանուր մաս: Սխեմաներ:  Երևան, Լիմուշ, 2008թ.

Քրեաիրավական նորմերի մրցակցությունը: Մենագրություն:

Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Ուսումնամեթոդական նյութեր  Երևան, Լիմուշ, 2009թ.

Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք /թեստային վարժություններ/ ուսումնամեթոդական ձեռնարկ    Երևան, Լիմուշ, 2009թ.

Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք / ընդհանուր մաս/ պրակտիկում Երևան, Լիմուշ, 2009թ.

Միջազգային քրեական իրավունքը փաստաթղթերում, ուսումնական ձեռնարկ /2 մասից/ Եր., Լիմուշ, 2011թ.

Քրեական արդարադատության ոլորտի միջազգային ստանդարտները փաստաթղթերում  /փաստաթղթերի ժողովածու/    Երևան, Լիմուշ, 2011թ.

ՀՀ  քրեական իրավունքը սխեմաներով: Ընդհանուր և հատուկ մասեր Եր., Լիմուշ, 2011թ.

Կառավարման կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ: Մեկնաբանություններ: Գիտագործնական ձեռնարկ. Գրիգորյան Գ., Մարկոսյան Մ.– Եր.: Լուսաբաց, - 2014, 126 էջ: 

«ՀՀ Քրեական իրավունք: Ընդհանուր մաս: Գործնական աշխատանքների ժողովածու», Երևան, ԱՁ  «Արման Ասմանգուլյան», 2016թ.180 էջ, մենագրություն:

 

Հ Ո Դ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր Ի    Ց Ա Ն Կ Ը

Քրեաիրավական նորմերի մրցակցության տեսակներն ու լուծման եղանակները  «Պետություն և իրավունք» միջ. իրավ. գիտ հանդես, թիվ 3-4 (25-26) էջեր 22-31, 2004թ.

Քրեաիրավական ընդհանուր և հատուկ նորմերի մրցակցությունը հանցանքը որակելիս «Պետություն և իրավունք» միջ. իրավ. գիտ հանդես, թիվ 2 (28) էջեր 22-31, 2005թ.

Քրեաիրավական  նորմերի մրցակցությունը և կոլլիզիան քրեական պատասխանատվությունից ազատելիս Իրավագիտության հարցեր, թիվ 4, էջեր 40-46, 2005թ.

Քրեաիրավական և քաղաքացիաիրավական նորմերի մրցակցություն Իրավագիտության հարցեր, թիվ 2-3, էջեր 37--40, 2007թ.

Քրեաիրավական  նորմերի մրցակցությունը և դրա պատճառները Օրենք և իրականություն իրավաբանական գիտահանրամատչելի հանդես, թիվ 13, էջ 12-14, 2003թ.

Քրեական  քաղաքականություն. հասկացությունը և բնորոշ գծերը Պետություն և իրավունք ISSN1829-023X, թիվ 3(45), էջ 8-17, 2009թ.


Բիշարյան Կարեն Ալբերտի -իրավաբանական գիտ. թեկնածու, 

Գ Ր Ք Ե Ր Ի  Ց Ա Ն Կ Ը

Подазреваемый и защита его прав в уголовном процессе РА (Монография). / Под. ред. заслуженного деятеля науки РФ, доктора юр. наук, профессора В. П. Божьева/.    

Издательство ,Воскан Ереванцыե, ст. 152, 2008

Հայաստանի Հանրապետության դատական և իրավապահպան մարմինները /նորմատիվ ակտերի ժողովածու, մաս1-ին/ (ուսումնագործնական ձեռնարկ)  Երևան Հեղինակային հրատարակչություն 2009թ

Քրեական դատավարության պարզեցման հիմնախնդիրները /համահեղինակ/ Երևան 2010թ.

ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի հայեցակարգային առանձին դրույթների և քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի ընդհանուր մասի տեսագործնական վերլուծու­թյուն
/համահեղինակ/                        

«ՎԱՐԴՀՐԱՏ»  տպագրատուն, Երևան,   2012 , 220 էջ 

Հ Ո Դ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր Ի    Ց Ա Ն Կ Ը

Возбуждение уголовного дела как процессуальное основание признания лица подозреваемым Россиский следователь №1, М., 2007г.-0.4п.л. МГАПИ,

Основания признания лица подозре-ваемым согласно УПК РА. информационный бюллетень № 20 М., 2005г.-0.3 п.л.

Значение процессуального руковод-ства предварительным следствием для пбеспечения прав подозреваемого в уголовном процессе РА Соврременные тен-денции управления расследованием преступлений. Сб.научных трудов Академии управления МВД РФ, часть 1,М., 0.25 п.л.

Անձի անձռնմխելիության և պաշտ-պանության իրավունքի քրեադատավարական  երաշխիքները: «Բանբեր Երևանի համալսարանի », հանդես 3(108), 89-97 էջ

Քննիչի դատավարական ինքնուրույնության որոշ հիմնահարցեր: «02» շաբաթաթերթ, թիվ 8(807), 2 մարտի, էջ 14, Պետություն և իրավունք ամսագիր թիվ 2-3 (36-37), էջ 11-16

Проблемные аспекты реализации прав подозеваемого знать в чем он подозреваетця , и давать показания и обьяснения. Издательцтво «Воскан Ереванци», ст. 152

Подозреваемый и зашита его прав в уголовном процессе РА (Моногра-фия). Под. ред. заслуженного деятеля науки РФ, доктора юр. наук, профес-сора В. П. Божьева/. կանթեղ գիտ. հոդվածների ժողովածու, Գիրք 1(34), էջ 195-204

Вопросы методики подготовки и чтения лекции по дисциплине  «Уголовный процесс». В 2-х ч.- Москва: Академия управления МВД России, ч.1, стр. 107-113

Проблемы процессуального положения прокурора на досудебных ста-диях уголовного процесса РА ./ Проб-лемные управления органамы расследования преступлений в связи с изменением уголовного процессуалного законадательства/. Материалы межвузовской научно-практической конференции:

О правовых основах использования результатов оперативно-розыскной деятельности в дисциплине  уголовном  процессе РА.

Упрощать досудебное производство или декриминализировать  отдельные преступления? Հետաքննություն` նախնական քննության ձև՞, թե՞ սկզբնափուլ Պետություն և իրավունք №2 (48), էջ 50-54


Մարկոսյան Միսակ Մերուժանի - ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի և քրեաբանության ամբիոնի պետ, ոստիկանության մայոր

Գ Ր Ք Ե Ր Ի  Ց Ա Ն Կ Ը

Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք /թեստային վարժություններ/ ուսումնամեթոդական ձեռնարկ Երևան, Լիմուշ, 2009թ.

Քրեականացման և ապաքրեականացման հիմնախնդիրները: /Մենագրություն/   Երևան, Լիմուշ, 2011թ.

Կաշառակերության քրեաիրավական բնութագիրը  /ուսումնական ձեռնարկ / :

Երևան : Հեղինակային հրատարկություն  , 116 էջ , 2012 թ .

Կառավարման կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ: Մեկնաբանություններ: Գիտագործնական ձեռնարկ. Գրիգորյան Գ., Մարկոսյան Մ.– Եր.: Լուսաբաց, - 2014, 126 էջ: 

Հ Ո Դ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր Ի    Ց Ա Ն Կ Ը

Քրեականացում  հասկացություն «Պետություն և իրավունք»  հանդես,№3 (41), էջ 39-46, 2008թ.

Ապաքրեականացման  հասկացությունը «Պետություն և իրավունք»  հանդես,№12 (158), էջ 9-12, 2008թ.

Քրեականացման և ապաքրեականացման համակարգային-իրավական գործառույթը Պետություն և իրավունք ISSN 1829-023X, №3 (45), էջ 37-42, 2009թ.

Բլանկետային դիսպոզիցիաներով նկարագրվող արարքների քրեականացման և ապաքրեականացման որոշ հարցեր Պետություն և իրավունք ISSN 1829-023X, №9 (49), էջ 54-61, 2010թ.

Քրեական օրենսդրության բացերի լրացման հիմնախնդիրները (քրեականացման որոշ հարցեր) «Բանբեր Երևանի Համալսարանի» գիտ. հանդես №132.3, 2010թ.


 

Խաչատրյան Հռիփսիմե Մհերի -ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի և քրեաբանության ամբիոնի  ավագ դասախոս, ոստիկանության մայոր


ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

 «Անչափահասների խմբային հանցավորությունը և դրա զարգացման միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում», «Պետություն և իրավունք», թիվ 1 (71), 2016թ., էջեր 94-102, 9 էջ

«Կրիմինոլոգիական կանխատեսման դերն ու նշանակությունը հանցավորության հակազդման գործընթացում», Օրենքի պատվար, 2017թ., թիվ 3, էջեր 86-97:
Մարտիրոսյան Արսեն Ռուբիկի 

Գ Ր Ք Ե Ր Ի  Ց Ա Ն Կ Ը

Քրեական գործով վարույթի կասեցման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության մինչդատական վարույթում: Մենագրություն: Երևան: Տիգրան Մեծ ,272 էջ , 2012 թ.

Հ Ո Դ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր Ի    Ց Ա Ն Կ Ը

Մեղադրյալի հոգեկան կամ այլ ծանր հիվանդությունը որպես գործի քննության կասեցման հիմք Պետություն և իրավունք ISSN 1829-023X, №3 (45), էջ 92-99, 2009թ.

Քրեական գործերով վարույթի կասեցման հասկացությունը ՀՀ դատավորների միություն, ISSN 1829-0744 12/125 2009/ Դատական իշխանություն/, 62-73 , 2009թ.

Մեղադրյալի` քննությունից կամ դատից թաքնվելու կամ այլ պատճառներով նրա գտնվելու վայրը պարզված չլինելու հանգամանքը` որպես քրեական գործի քննության կասեցման հիմք: Պետություն և իրավունք ISSN 1829-023X, №9 (49), էջ 79-87, 2010թ.

Որոշ հիմնահարցեր քրեական գործի քննության կասեցման քրեադատավարական ինստիտուտի վերաբերյալ:

«Դատական իշխանություն» ISSN 1829-0744,2/139 (փետրվար), էջ 34-39, 2011թ.

Քրեական գործի քննության կասեցման պայմանները:

Օրենք և իրականություն իրավաբանական գիտահանրամատչելի հանդես №4 (174), էջեր 17-19, 2011թ.


Սուքիասյան Արմեն Էդիկի - ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի քոլեջի պետ, ոստիկանության գնդապետ

Հ Ո Դ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր Ի    Ց Ա Ն Կ Ը

Իսլամական ահաբեկչության դեմ պայքարի հիմնախնդիրները Օրենք և իրականություն իրավաբանական գիտահանրամատչելի հանդես №1(183), էջեր 29-32 (2011թ.)

«Հեզբոլահ» շարժման դերակատարությունը Լիբանանի քաղաքական ասպարեզում Օրենք և իրականություն իրավաբանական գիտահանրամատչելի հանդես №2(172), էջեր 28-31 (2010թ.)

Թմրաբիզնեսը որպես իսլամական ահաբեկչության ֆինանսավորման հիմնական աղբյուր Օրենք և իրականություն իրավաբանական գիտահանրամատչելի հանդես №4(186), էջեր 14-16 (2011թ.)

Արևմտյան Եվրոպան ծայրահեղ իսլամիզմի վտանգի առջև Օրենք և իրականություն իրավաբանական գիտահանրամատչելի հանդես №5 (175), էջեր 15-18 (2010թ.)


 

Նազարյան Մամբրե Սուրենի - ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի քոլեջի հասարակագիտական առարկաների ամբիոնի պետ, փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, ոստիկանության գնդապետ

Գ Ր Ք Ե Ր Ի  Ց Ա Ն Կ Ը

Տրամաբանություն /ուսումնական ձեռնարկ/ Երևան, «Պոլիգրաֆբիզնես» ՍՊԸ , 156 էջ , 2012թ


Մելիքսեթյան Արմինե Սերժիկի - ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի և քրեաբանության ամբիոնի ավագ դասախոս, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու


ԳՐՔԵՐ

«Հանցագործությունների բազմակիության հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում», Երևան, «Արման Ասմանգուլյան» ԱՁ տպարան, 2015թ., 126 էջ

«Համակարգչային տեղեկատվության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ (հարցեր և պատասխաններ) » վերնագրով, Երևան, ԱՁ Արման Ասմանգուլյան, 2016թ,178 էջ:


Հ Ո Դ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր Ի    Ց Ա Ն Կ Ը

Հանցագործությունների բազմակիություն, տեսակները, օրենսդրական կարգավորումը և դրա կատարելագործման հնարավորությունները Իրավագիտության հարցեր, թիվ 2, էջեր` 50-58, Երևան 2005թ. 

Բարդ հանցագործությունների որակման առանձնահատկությունները Պետություն և իրավունք, 1/27/, էջեր 113-121, Երևան 2005թ.

Հանցագործությունների բազմակիություն, տեսակները, օրենսդրական կարգավորումը և դրա կատարելագործման հնարավորությունները Իրավագիտության հարցեր, թիվ 2, էջեր` 41-45, Երևան 2005թ.

Ռեցիդիվային հանցավորության նախականխման իրավական և սոցիա-լական հիմնախնդիրները «21-րդ դարի մարտահրավերները և մարդկային զարգացման ասպեկտները»  միջազգային գիտական կոնֆերանսի հոդվածների ժաղավածու, էջեր`114-119, Երևան 2010թ.

Կաշառակերության կանխումը և պատժելիությունը ՀՀ-ում 2011թ. ընթացքի մեջ է։

«Հանցագործության կատարողի օրենսդրական բնորոշման կատարելագործման հեռանկարները», Պետություն և իրավունք, 2016թ., թիվ 1 (71), էջեր 87-94, 8 էջ:

 “Уголовно-правовая характеристика разбоя в свете проекта нового УК РА”, Сборник научных трудов международной научно-практической конференции, “Актуальные проблемы уголовного законодательства на современном этапе”, 12-13 мая, 2016г., Էջեր 235-242:

 «Ավազակության քրեաիրավական բնութագիրը ՀՀ քրեական օրենսգրքի նախագծի լույսի ներքո» վերնագրով, Օրենքի պատվար, 2017թ., թիվ 3, էջեր 41-51:


Արմեն Պարույրի Ղազարյան - ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի պետ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, ոստիկանության գնդապետ

Գ Ր Ք Ե Ր Ի  Ց Ա Ն Կ Ը

« Թելադրության նյութերի ժողովածու» Եր., «Ոսկան Երևանցի», 204էջ, 2002թ.

« Թելադրության նյութերի ժողովածու» Եր., «Ոսկան Երևանցի», 206էջ, 2010թ.


 Անի  Ալեքսանդրի  Հայրապետյան - ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի քոլեջի լեզուների ամբիոնի պետ, ոստիկանության գնդապետ

Գ Ր Ք Ե Ր Ի  Ց Ա Ն Կ Ը

«English for the Police Academy» - « Զանգակ-97»  հրատարակչություն,  2007թ.

«English for the Police Academy» - « Զանգակ-97»  հրատարակչություն,  2010թ.


ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

 «Գերմանական լեզուների եւ ղարաբաղյան բարբառի հնդեվրոպական ընդհանրությունները» գիտական հոդված, ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի «Օրենքի պատվար» գիտամեթոդական ամսագիր, 2016թ.

«Սոցիալական շփման բացակայության խնդիրը օտար լեզվի առցանց ուսուցման դեպքում» (համահեղինակ՝ Մ. Առաքելյան), Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Միջբուհական կիոնսորցիումի գիտական հանդես, Երևան, 2017թ., 90-96 էջեր»:Ռոզա Մուսայելյան - ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի քոլեջի լեզուների առարկաների ամբիոնի դոցենտ ոստիկանության գնդապետ

Գ Ր Ք Ե Ր Ի  Ց Ա Ն Կ Ը

Անգլերեն-հայերեն-ռուսերեն իրավաբանական բառարան Եր «Զանգակ-97», 268 էջ, 2004 թ. խմբագիր՝ հայերեն


 

Գալինա Ռուսակովա-ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի քոլեջի լեզուների ամբիոնի ավագ դասախոս, ոստիկանության մայոր

 

Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն  Հ Ո Դ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր

 

«Աշխատանքը բայի վրա ռուսերենի՝ որպես օտար լեզվի դասընթացում», Русский язык-гарант диалога культур и научного сотрудничества, 2017


 Անժելա  Հանիսյան   - ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի քոլեջի լեզուների ամբիոնի ավագ դասախոս ոստիկանության փոխգնդապետ

Գ Ր Ք Ե Ր Ի  Ց Ա Ն Կ Ը

Учебное пособие по русскому языку, Ер., Академия полиции Республики Армения, 2007г.


 Ռուսլան Մարանդյան - ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի պետության և իրավունքի տեսության և սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի պետ, ոստիկանության մայոր

Գ Ր Ք Ե Ր Ի  Ց Ա Ն Կ Ը

Պետության և իրավունքի տեսություն: (ուսումնական ձեռնարկ բուհերի համար), «Լուսաբաց» հր., 2011թ.

«Հայաստանի Հանրապետությունում հանրաքվե կազմակերպելու  և  անցկացնելու արդիական հիմնախնդիրները», «Պետություն և  իրավունք», Երևան, 2016թ.


Խուդոյան Գարիկ Մարտինի - ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության ամբիոնի դասախոս, ոստիկանության կապիտան

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

“Терроризм и угрозы безопасности в современном мире”, «Արդարադատություն» No 3 (34), էջեր 85-90, Երևան, 2016

“Capacity building in the Police of the Republic of Armenia: Cooperation in International Level”,  Yearbook of the 8th International Policing forum, pp. 81-86, Beijing, 2016

“Человек, государство и национальная безопасность: правовые аспекты соотношения”, Регион и мир, 2017,Том VIII, N 1,ст.89-95

 «ՄԱԿ-ի իրավական կարգավիճակի և փաստական գործելակերպի տարամիտումը», «Регион и мир»  научно-аналитический журнал, Ереван, 2017, том VIII, N 2, էջեր 87-95

 “Проблема соотношения прав человека и национальной безопасности”, Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции, “Актуальные проблемы частного и публичного права”, г. Волгоград, 2017г., выпуск 9, стр., 275-282:Սայադյան Վահե Հովիկի- ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի պետության և իրավունքի տեսության և սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ, ոստիկանության ավագ լեյտենանտ 


ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

   «Խղճի և դավանանքի պատմաիրավական ասպեկտները», «Էջմիածին» ամսագիր, Էջմիածին, 2016 թ., N ԺԲ, էջեր 142-153


 

Գրիգորյան Լալա Արշավիրի, ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի պետության և իրավունքի տեսության և սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դասախոս, ոստիկանության կապիտան


ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

«Հանցագործության կատարողի օրենսդրական բնորոշման կատարելագործման հեռանկարները», «Պետություն և իրավունք», 2016թ., թիվ 1 (71), էջեր 87-94, 8 էջ:

«Հանցագործության միջնորդավորված կատարման իրավական կարգավորումն արտասահմանյան երկրների քրեական օրենդրությամբ», «Օրենքի պատվար» թիվ 1, 2016թ., էջեր 35-45Մուրադյան Մանուկ Հովհաննեսի - ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի պետ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, ոստիկանության փոխգնդապետ

Գ Ր Ք Ե Ր Ի  Ց Ա Ն Կ Ը

Конституционно-правовые основы избирательной системы РА. Монография /Под ред. д.ю.н. профессора Р.С. Мулукаева, Издательство Лимуш, Ереван, 148 с., 2008

Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք (Ընդհանուր մաս):

Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի համար: «Լուսաբաց» հրատարակչություն, Երևան, էջ 305, 2009թ.

Պետության և իրավունքի տեսություն:(Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի համար):«Լուսաբաց» հր  Երևան   2011թ.

Պետությունը և կոռուպցիան. Սոցիալական հիմնախնդրի միջազգային և ներպետական իրավական լուծումները  / ուսումնական ձեռնարկ /, Երևան:  Հեղինակային  հրատարակություն, 130 էջ 2012թ.

«Պետության և իրավունքի տեսություն», Ուսումնական ձեռնարկ, 2-րդ լրամշակված հրատ., (Համահեղինակ՝ Ա. Ղամբարյան), Երևան, «Լուսաբաց» հրատ., 628  էջ,  2016թ.:

«Մարդու իրավունքների տեսության հիմնահարցեր» (Մաս 1) մենագրություն, Երեւան, 2016թ.


Հ Ո Դ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր Ի    Ց Ա Ն Կ Ը

Некоторые аспекты локализации международно-правовых избырательных стандартов в избирательном законадательстве РА. Черные дыры в Россиском законадательстве, № 5.-0.4 п.л. М  .2007

Некоторые задачи избирательного права РА. Պետություն և իրավունք միջ. գիտ հանդես  № 7-8,-0.8  п.л. 2007

Институт императивного мандата и его правовое значение в статусе главы муниципалитета. Պետություն և իրավունք միջ. գիտ հանդես  № 7, 0.6  п.л.  2007

Поняатие избирательной системы в современной юридической науке Материалы региональной научнопрактической конференции «Юридическое образование, наука и практика:
взаимодействие и перспективы» (Орловский юрид. Инст. МВД России, 31 окт. 2007г.)- орел,-0.3п.л. Պետություն և իրավունք միջ. գիտ. հանդես  № 43-45

Սահմանադրության երաշխավորող բնույթը` որպես ժամանակակից պետության կայացման գրավական Օրենք և իրականություն□ միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, Երևան 2011թ.

«Բժշկական գաղտնիքի պաշտպանության սահմանադրաիրավական հիմնախնդիրները», «Դատական իշխանություն»,  Երևան, 2016թ.

«Արժանապատվության էթիկափիլիսոփայական հիմքերը և այլ հիմնական իրավունքների հետ հարաբերակցության հիմնախնդիրները»,  Հայ-ռուսական սլավոնական համալսարան, «Բիոէթիկայի հարցեր» գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2016թ.

«Էմբրիոնի իրավական կարգավիճակը կյանքի հիմնական իրավունքի լույսի ներքո», «Պետություն և իրավունք» , Երևան, 2016թ.

«Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների  և  ազատությունների հասցեատերերը  և  դրանց համակարգը», Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա, գիտական հոդվածների ժողովածու, էջեր 300-316, Երևան, 2016թ.

«Բժշկական գաղտնիքի պաշտպանության սահմանադրա-իրավական հիմնախնդիրները», Դատական իշխանություն, Երևան, 2016թ., N 10-11 (208-209), էջեր 26-35:

“Функции основных прав и свобод человека и гражданина в контексте их конституционно-правового статуса”, Труды международной конференции, Академия Управления МВД РФ, М., 2017г.:Իսրայելյան Գևորգ Վովայի -  իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

 

Գ Ր Ք Ե Ր Ի  Ց Ա Ն Կ Ը

 

Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավունք: Ընդհանուր մաս: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ. - Երևան, «Աստղիկ Գրատուն» հրատարակչություն,2009 թ ., 232 էջ:

Գործադիր իշխանության մարմինները Հայաստանի Հանրապետությունում: Ուսումնական ձեռնարկ.- Եր.: Աստղիկ գրատուն, 2010 թ., 88 էջ:

Վարչական պատասխանատվություն և վարչական դելիկտալոգիա: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ.- Երևան.-«Աստղիկ Գրատուն» հրատարակչություն, 2010թ . , 120էջ:

Վարչական վարույթը և վարչական դատավարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում: Ուսումնական ձեռնարկ  / Գ. Վ. Իսրայելյան.- Երևան, Պոլիգրաֆ բիզնես ՍՊԸ, 2011 թ ., 156 էջ:

Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավունք. ընդհանուր և հատուկ մասեր: Ոսումնական ձեռնարկ / Գ. Վ. Իսրայելյան, ՀՀ ոստիկան. ակադ.-Երևան, Աստղիկ գրատուն հրատարակչություն 2011, 410 էջ:

Սեռական հանցագործությունները և դրանց կանխումը Հայաստանի Հանրապետությունում: Մենագրություն / Գ. Վ. Իսրայելյան, ՀՀ ոստ. կրթահամալիր.-Երևան, Աստղիկ Գրատուն հրատարակչություն, Երևան, 2012թ ., 148 էջ:

Վարչական վարույթ և վարչական դատավարություն: Ուսումնական ձեռնարկ/ Գ. Վ. Իսրայելյան: Երևան, Աստղիկ Գրատուն  հրատարակչություն, 2012թ . 512 էջ: 

Վիկտիմոլոգիայի հիմունքներ և հանցագործությունների վիկտիմոլոգիական կանխարգելում: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ / Գ. Վ. Իսրայելյան.-Երևան, Աստղիկ Գրատուն հրատարակչություն,  2012թ., 108 էջ:

Քրեաբանություն (Կրիմինոլոգիա): Ընդհանուր մաս: Ուսումնական ձեռնարկ / Գ. Վ. Իսրայելյան.-Երևան, Աստղիկ Գրատուն հրատարակչություն,  2013թ., 232 էջ:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության իրավունք, ընդհանուր և հատուկ մասեր:  Ուսումնական ձեռնարկ / Գ. Իսրայելյան, ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր.-Երևան, Աստղիկ Գրատուն հրատարակչություն, 2014թ., 272 էջ         

Վիկտիմոլոգիա: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ / Գ. Վ. Իսրայելյան. - Երևան, Աստղիկ Գրատուն հրատարակչություն,  2015թ., 60 էջ:

Հայաստանի Հանրապետության  ընտանեկան իրավունք: Ոսումնական ձեռնարկ / Գ. Վ. Իսրայելյան, ՀՀ ոստիկան. ակադ.-Երևան, Աստղիկ գրատուն հրատարակչություն 2015, 280 էջ:

Կրիմինոլոգիա: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ / Գ. Վ. Իսրայելյան. - Երևան, Աստղիկ Գրատուն հրատարակչություն,  2015թ., 88 էջ:

 

 

Հ Ո Դ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր Ի    Ց Ա Ն Կ Ը

 

Սեռական հանցագործությունների լատենտայնության հիմնախնդիրները // Պետություն և իրավունք հանդես  № 3 (41),2008թ .  էջեր 47-53:  

Սեռական հանցագործությունների վիկտիմալոգիական պրոֆիլակտիկան //  Կանթեղ №1, Գիտական հոդվածների ժողովածու,-Գիրք 2,Ասողիկ, 2008 թ .էջեր 227-235:   

Դեռահասների և անչափահասների նկատմամբ կատարվող սեռական հանցագործությունների վիկտիմալոգիական  կանխարգելումը // Կանթեղ №3, Գիտական հոդվածների ժողովածու, - Գիրք 3(36), Ասողիկ, 2008 թ ., էջեր 253-259: 

Բռնաբարության քրեաիրավական բնութագիրը  // Պետություն և իրավունք հանդես  № 4 (46), 2009թ., էջեր 83-89

Սեռական  հանցագործությունները  անհատական  կանխումը  // Կանթեղ №1,Գիտական հոդվածների ժողովածու, - Գիրք 2(39), Ասողիկ, 2009 թ ., էջեր 244-248:  

Սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների օբյեկտիվ կողմի առանձնահատկությունները // Կանթեղ №1, Գիտական հոդվածների ժողովածու,- Գիրք 2(43),Ասողիկ, 2010 թ ., էջեր 284-288:

Համայնքային ոստիկանության գործառույթները հանցագործությունների անհատական կանխարգելում իրականացնելիս // Պետություն և իրավունք հանդես  № 1 (67), 2015թ., էջեր 41-47

 Ադամյան Կարապետ Սողոմոնի 

Գ Ր Ք Ե Ր Ի  Ց Ա Ն Կ Ը

 

«Շեղվող վարքի հոգեբանություն» (Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ)  պատրաստբում է տպագրության

 

Հ Ո Դ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր Ի    Ց Ա Ն Կ Ը

Սոցիալական վարքը որպես սոցիալ հոգեբանական հաստատուն կատեգորիա Եր. ԵՊՀ արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրներ գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան-2012, Եր., Լիմուշ, 2012թ.

 


 ՀՀ ոստիականության տրանսպորտային վարչության և հայկական երկաթուղու կառուցվածքն ու գործունեությունը:

Ուսումնական ձեռնարկ /Տ.Մ.Եսայան , Պ.Դ.Մարգարյան, Վ.Վ.Աղալարյան .-Եր.: Ճարտարագեռ, 2007.-128էջ:


 

 Սարգսյան Ալեքսանդր Արմենակի- ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի քոլեջի տեխնիկական առարկաների ամբիոնի ավագ դասախոս, ոստիկանության գնդապետ


Գ Ր Ք Ե Ր Ի  Ց Ա Ն Կ Ը

«Ավտոմոբիլային պատրաստականություն», ուսումնական ձեռնարկ, ՀՀ ՆԳՆ ակադեմիա, Երևան, 2000թ.:

«Բարձրագույն մաթեմատիկայի մեթոդական ձեռնարկ», ՆԳՆ ակադեմիա, Երևան, 2000թ.:

«Բարձրագույն մաթեմատիկական խնդիրների ձեռնարկ», ՀՀ ՆԳՆ ակադեմիա, Երևան, 2000թ.:

«Ավտոմոբիլային  պատրաստականություն» (ուսումնական ձեռնարկ գործնական պարապմունքների համար), ՀՀ ՆԳՆ ակադեմիա, Երևան, 2002թ.:

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովում» (ուսումնական ձեռնարկ),  ՀՀ ոստիկանության ակադեմիա, «Լուսաբաց» հրատ., 74 էջ, Երևան, 2003թ.:

«Սոցիալ-հոգեբանական բռնություն և ագրեսիա», Երևան, 2006թ.:

«Ռազմական հետախուզության հոգեբնական խնդիրները», ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, «Լուսաբաց» հրատ., 83 էջ, 2013թ.:

 

Հ Ո Դ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր Ի    Ց Ա Ն Կ Ը

 

«Զինծառայողի անձնավորության ձևավորումը», «Օրենք և իշխանություն», էջեր 19-24, Երևան, դեկտեմբեր 1999թ.,

«Ռազմա-հոգեբանական պատրաստականության և զինվորի ձևավորման գործընթացը», «Օրենք և իշխանություն», էջեր 34-38, հունվար-մարտ 2000թ.:

«Ռազմական հոգեբանության տեղն ու դերը զինված ուժերի համակարգում», «Մտածողություն և վարք», N 1,էջեր 200-204, 2001թ.:

«Հետախուզական գործունեության հոգեբանական առանձնահատկությունները», «Մտածողություն և վարք», N 1, էջեր 205-207, 2001թ.:

«Ռազմական հետախուզության հոգեբանական առանձնահատկությունները», «Ռազմական հոգեբանության հիմնախնդիրները» (հանրապետական գիտածողովի զեկուցումներ եւ հոդվածներ), , ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, էջեր 194-203, համահեղինակ՝ Վլադիմիր Միքայելյան (ԵՊՀ սոցիալական հոգեբանության ամբիոն), Երեւան, մայիսի 29-30, 2013թ.:

“Особенности построения педагогического процесса в Образовательном центре полиции РА,,. Научно-практическая конференция. Г.Омск, 2016.


Սարգսյան Ռոստոմ Համայակի - ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի քոլեջի հասարակագիտական և հոգեբանության ամբիոնի պրոֆեսոր, ոստիկանության գնդապետ

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

«Երևանի ոստիկանության դպրոցի պատմությունից», «Երևան-4» գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2016թ.


Բաբախանյան Ազատ Յուրայի- ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի վարչական իրավունքի և ոստիկանության վարչական գործունեության ամբիոնի դոցենտ, ոստիկանության փոխգնդապետ


Գ Ր Ք Ե Ր

«Վարչական պատասխանատվությունը հավաքների ազատության մասին օրենսդրության խախտումների համար» (համահեղինակներ՝ Գ. Իսրայելյան, Վ. Ավագիմյան, Լ. Մանուկյան), «Աստղիկ» գրատուն, Երևան, 176 էջ, 2016թ.


Ավագիմյան Վլադիմիր Հարությունի ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի վարչական իրավունքի և վարչական գործունեության ամբիոնի ավագ դասախոս, ոստիկանության գնդապետ

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

«Ազգաբնակչության ներգրավման ռազմավարությունը հասարակական անվտանգության ապահովման գործընթացում», «Անվտանգության հիմնախնդիրները ժամանակակից հասարակությունում» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ, Երևան, 296 էջ, 2016թ.


Սեմերջյան Մանուկ Հարությունի- ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի ՕՀԳ և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի պետ, ոստիկանության գնդապետ


ԳՐՔԵՐ

“Методические рекомендации по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с торговлей людей”, учебно-методическое пособие (со-авторы: Д. Тумасян, М. Маркосян),  Образовательный комплекс полиции Республики Армения, 56 стр., 2016г.