Հայտարարություններ

Վերադառնալ
16.01.2013

16.01.2013թ. ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ «ՊԱՀՆՈՐԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» ԵՎ «ԹԻԿՆԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

16.01.2013թ. ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ «ՊԱՀՆՈՐԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» ԵՎ «ԹԻԿՆԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

16.01.2013 

ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ «ՊԱՀՆՈՐԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» ԵՎ «ԹԻԿՆԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Ուսումնառության տևողությունը «Պահնորդական գործ» մասնագիտության համար 2 ամիս է, իսկ «Թիկնապահական գործ» մասնագիտության համար` 3 ամիս: Ուսման վարձավճարը «Պահնորդական գործ» մասնագիտության համար կազմում է 100 000 դրամ, իսկ «Թիկնապահական գործ» մասնագիտության համար` 200 000 դրամ: «Պահնորդական գործ» մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված ամբողջ դասընթացը հաջողությամբ անցած անձանց շնորհվում է պահնորդի որակավորում, իսկ «Թիկնապահական գործ» մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված ամբողջ դասընթացը հաջողությամբ անցած անձանց` թիկնապահի որակավորում:

1. «Պահնորդական գործ» և «Թիկնապահական գործ» մասնագիտություններով նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագրերով առկա ուսուցմամբ ընդունվելու համար կարող են դիմել առնվազն միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթություն կամ հիմնական ընդհանուր կրթություն (առանց միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթություն ստանալու)  ունեցող անձինք, բացառությամբ նրանց, ովքեր`

1)  դատական կարգով ճանաչվել են անգործունակ կամ uահմանափակ գործունակ.

2) հոգեկան հիվանդության, հարբեցողության կամ թմրամոլության պատճառով հաշվառման են կանգնած բուժհիմնարկներում.

3) դատապարտվել են դիտավորյալ հանցագործության համար, և դատվածությունը uահմանված կարգով մարված կամ հանված չէ.

4) խուuափել են ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայությունից:

2. Դիմորդը ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր է  ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը` 

-  անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ` անձնագիր, 16 տարին լրացած չլինելու դեպքում` ծննդյան վկայական և ՀՀ ոստիկանության մարմինների կողմից ժամանակավորապես տրված` անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ (բնօրինակ և պատճեն),

- կրթության մասին վկայական` դիպլոմ կամ միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության կամ հիմնական ընդհանուր կրթության ատեստատ,

-  3 x 4 սմ չափսի 4 գունավոր լուսանկար:

3. Ընդունելությունն իրականացվում է հարցազրույցի միջոցով:

Դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրում 2013 թվականի հունվարի 16-ից մինչև 2013 թվականի փետրվարի 9-ը ներառյալ, ամեն օր` ժամը 10.00-ից մինչև 15.00-ն, բացի տոնական և կիրակի օրերից: Ընդունելության համար անցկացվող հարցազրույցը տեղի կունենան ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրում 2013 թվականի փետրվարի 15-ին և 16-ին` ժամը 11.00-ին: Հասցեն` ք. Երեւան, Ծովակալ Իսակովի պողոտա 29: 

Տեղեկությունների համար զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարներով` 77-80-33, 77-81-66:

 

ՀՀ  ոստիկանության  կրթահամալիր