Կանոնադրություն


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԵՎ «ՀՀ ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
21 դեկտեմբերի 2006 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

9 նոյեմբերի 2006 թվականի N 1791-Ն

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԵՎ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
(վերնագիրը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն, 06.04.23 
N 464-Ն)

Համաձայն «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 54-րդ հոդվածի 1-ին մասի և «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի ու 11-րդ հոդվածի 3-րդ կետի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ակադեմիա» պետական հիմնարկը վերակազմավորման ձևով վերակազմակերպել «Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության:

(1-ին կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն, 06.04.23 N 464-Ն)

2. Հաստատել «Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը` համաձայն հավելվածի:

(2-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն, 06.04.23 N 464-Ն)

3. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ակադեմիայի տիրապետմանը և օգտագործմանը հանձնված` 92.602.300 դրամ արժողությամբ գույքը (բացառությամբ շենքերի և շինությունների) անժամկետ և անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացնել «Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը:

(3-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն, 06.04.23 N 464-Ն)

4. «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «գ» և «է» կետերով ու 14-րդ հոդվածով նախատեսված լիազորությունները վերապահել Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությանը (այսուհետ՝ նախարարություն):

(4-րդ կետը փոփ. 06.04.23 N 464-Ն)

5. Սահմանել, որ «Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գործունեության առարկան կրթական, գիտական, փորձագիտական, խորհրդատվական, ուսումնագիտաարտադրական, հրատարակչական գործունեության իրականացումն է:

«Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գործունեության նպատակներն են`

ա) իրավաբանական կրթությամբ մասնագետների պատրաստումը,

ա.1) ոստիկանական կրթությամբ մասնագետների պատրաստումը,

բ) համազորային և մանկավարժական կրթությամբ հրամանատարական կազմի մասնագետների պատրաստումը,

գ) ոստիկանության կրտսեր, միջին, ավագ և գլխավոր խմբերի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների վերապատրաստումը,

դ) գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստումը և վերապատրաստումը,

ե) ոստիկանության գործունեության հետ կապված հիմնախնդիրների գիտական մշակումը, իրավագիտության բնագավառում հետազոտությունների իրականացումը,

զ) կրթության որակի ապահովումը և բարելավման համապատասխան համակարգի ներդրումը.

է) կրթական գործընթացի անընդհատության, թափանցիկության և հրապարակայնության ապահովումը.

ը) սովորողի` ազգային, բարոյական և համամարդկային արժեքների ոգով դաստիարակումը.

թ) բնակչության շրջանում գիտելիքների տարածումը, նրա կրթական և մշակութային մակարդակի բարձրացումը.

ժ) սովորողների մեջ քաղաքացիական դիրքորոշման, հմտությունների և աշխատանքի նկատմամբ պատասխանատվության արմատավորումը` ժողովրդավարական և քաղաքացիական հասարակության կառավարման պայմաններում:

(5-րդ կետը փոփ., լրաց. 28.04.11 N 615-Ն, փոփ. 28.06.12 N 794-Ն, լրաց. 10.12.20 N 2007-Ն, փոփ. 06.04.23 N 464-Ն)

6. Թույլատրել «Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունեության հետևյալ տեսակները`

ա) նախնական, միջին, բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության կազմակերպում.

բ) ուսուցման կենտրոնների գործունեություն, դասընթացների և խմբակների կազմակերպում.

գ) գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ հասարակական և հումանիտար գիտությունների բնագավառում.

դ) խորհրդատվական, փորձագիտական ծառայություններ.

ե) հրատարակչական գործունեության իրականացում և դրա արդյունքների իրացում.

զ) սովորողների և կրթահամալիրի անձնակազմի համար հանրային սննդի կազմակերպում:

(6-րդ կետը խմբ. 22.07.10 N 920-Ն, փոփ., խմբ. 28.04.11 N 615-Ն, փոփ. 06.04.23 N 464-Ն)

7. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետին՝

ա) սույն որոշման 3-րդ կետի պահանջների կատարումն ապահովելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություն Հայաստանի Հանրապետության 2006 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2006 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 2162-Ն որոշման մեջ համապատասխան փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ.

բ) եռամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի հետ համատեղ պարզել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ակադեմիայի տիրապետմանը և օգտագործմանը հանձնված 18 շենքերի և շինությունների կադաստրային արժեքը և ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն՝ անժամկետ և անհատույց օգտագործման իրավունքով «Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն ամրացնելու նպատակով:

(7-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն, 06.04.23 N 464-Ն)

8. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ակադեմիայի վերակազմակերպման հետ կապված ծախսերը կատարվում են «Հայաստանի Հանրապետության 2006 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «գ» ենթակետին համապատասխան:

9. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1997 թվականի հուլիսի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ակադեմիայի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 311 որոշումը:

10. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2006 թ. դեկտեմբերի 16
Երևան

 

 

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2006 թվականի
նոյեմբերի 9-ի N 1791-Ն որոշման

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ
(վերնագիրը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն, 
06.04.23 N 464-Ն)

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. «Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ` կրթահամալիր) շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող, Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության (այսուհետ՝ նախարարություն) համակարգում գործող պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն է, որն իրականացնում է բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական, ինչպես նաև նախնական, միջին մասնագիտական և լրացուցիչ կրթական ծրագրեր:

Կրթահամալիրը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ակադեմիայի իրավահաջորդն է:

Կրթահամալիրը բարձրագույն ռազմական և ոստիկանական ուսումնական հաստատություն է:

(1-ին կետը փոփ., խմբ. 28.04.11 N 615-Ն, փոփ. 06.04.23 N 464-Ն)

2. Կրթահամալիրը ստեղծվել և գործում է առանց ժամկետային սահմանափակման:

(2-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն)

3. Կրթահամալիրի հիմնադիրը Հայաստանի Հանրապետությունն է՝ ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության (այսուհետ՝ հիմնադիր):

(3-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն)

4. Կրթահամալիրի հիմնադիր փաստաթուղթը սույն կանոնադրությունն է:

(4-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն)

5. Կրթահամալիրի անվանումն է`

հայերեն՝ «Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն,

ռուսերեն` Государственная некоммерческая организация «Образовательный комплекс Министерства внутренних дел Республики Армения»,

անգլերեն` State non-profit organization «Educational Complex օf Ministry of Internal Affairs of the Republic of Armenia»:

(5-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն, 06.04.23 N 464-Ն)

6. Կրթահամալիրի գտնվելու վայրն է՝ Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Երևան, 375114, Ծովակալ Իսակովի 29:

(6-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն, 10.12.20 2007-Ն)

7. Կրթահամալիրը կարող է այլ կազմակերպության հիմնադիր կամ մասնակից հանդիսանալ միայն հիմնադրի որոշմամբ: Կրթահամալիրն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ, բանկային հաշիվ, Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և իր անվանմամբ կլոր կնիք, դրոշ, դրոշմակնիք, կրծքանշան, խորհրդանիշ, ձևաթուղթ և այլ անհատականացման միջոցներ:

(7-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն, 18.09.14 N 997-Ն)

 

II. ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ, ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

8. Կրթահամալիրի գործունեության առարկան կրթական, գիտական, փորձագիտական, խորհրդատվական, ուսումնագիտաարտադրական, հրատարակչական գործունեության իրականացումն է:

Կրթահամալիրի գործունեության նպատակներն են`

ա) իրավաբանական կրթությամբ մասնագետների պատրաստումը.

ա.1) ոստիկանական կրթությամբ մասնագետների պատրաստումը.

բ) համազորային և մանկավարժական կրթությամբ հրամանատարական կազմի մասնագետների պատրաստումը.

գ) ոստիկանության կրտսեր, միջին, ավագ և գլխավոր խմբերի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների վերապատրաստումը.

դ) գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստումը և վերապատրաստումը.

ե) ոստիկանության գործունեության հետ կապված հիմնախնդիրների գիտական մշակումը, իրավագիտության բնագավառում հետազոտությունների իրականացումը.

զ) կրթության որակի ապահովումը և բարելավման համապատասխան համակարգի ներդրումը.

է) կրթական գործընթացի անընդհատության, թափանցիկության և հրապարակայնության ապահովումը.

ը) սովորողի` ազգային, բարոյական և համամարդկային արժեքների ոգով դաստիարակումը.

թ) բնակչության շրջանում գիտելիքների տարածումը, նրա կրթական և մշակութային մակարդակի բարձրացումը.

ժ) սովորողների մեջ քաղաքացիական դիրքորոշման, հմտությունների և աշխատանքի նկատմամբ պատասխանատվության արմատավորումը` ժողովրդավարական և քաղաքացիական հասարակության կառավարման պայմաններում:

(8-րդ կետը փոփ., լրաց. 28.04.11 N 615-Ն, փոփ. 28.06.12 N 794-Ն, լրաց. 10.12.20 N 2007-Ն)

9. Կրթահամալիրն իրականացնում է ձեռնարկատիրական գործունեության հետևյալ տեսակները`

ա) նախնական, միջին, բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության կազմակերպում.

բ) ուսուցման կենտրոնների գործունեություն, դասընթացների և խմբակների կազմակերպում.

գ) գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ հասարակական և հումանիտար գիտությունների բնագավառում.

դ) խորհրդատվական, փորձագիտական ծառայություններ.

ե) հրատարակչական գործունեության իրականացում և դրա արդյունքների իրացում.

զ) սովորողների և կրթահամալիրի անձնակազմի համար հանրային սննդի կազմակերպում:

(9-րդ կետը խմբ. 22.07.10 N 920-Ն, փոփ., խմբ. 28.04.11 N 615-Ն) 

10. Կրթահամալիրը`

ա) կազմակերպում է ընդունելություն և ուսուցում, շրջանավարտներին հանձնում է պետական նմուշի ավարտական վկայական (դիպլոմ), իսկ նախնական, միջին մասնագիտական և բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ստացած շրջանավարտներին` նաև համապատասխան կրծքանշան.

ա.1) բարձրագույն մասնագիտական կրթության գերազանցության դիպլոմի արժանացած շրջանավարտներին հանձնում է «Գերազանցիկ շրջանավարտ» կրծքանշան.

բ) կազմում է ուսումնական պլաններ և առարկայական, պրակտիկայի ու ստաժավորման ծրագրեր.

գ) կազմակերպում է գիտական համաժողովներ, խորհրդակցություններ, սեմինարներ և այլն.

դ) տնօրինում է իր ֆինանսական միջոցները.

ե) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրեն վերապահված այլ լիազորություններ.

զ) իր միջոցների հաշվին ապահովում է կրթահամալիրի աշխատողների ու սովորողների առողջության պահպանման, կենցաղի, սննդի, հանգստի, բուժման, ֆիզիկական և հոգևոր զարգացման համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծումը:

(10-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն, փոփ., լրաց. 18.09.14 N 997-Ն, փոփ. 10.12.2020 N 2007-Ն)

10.1. Սույն կանոնադրության 10-րդ կետի «ա» և «ա.1» ենթակետերով նախատեսված կրծքանշանների նկարագիրը և դրանք տալու կարգը սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարի (այսուհետ՝ նախարար) հրամանով:

(10.1-ին կետը լրաց. 18.09.14 N 997-Ն, փոփ. 06.04.23 N 464-Ն)

 

III. ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
(վերնագիրը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն)

 

11. Կրթահամալիրի կառավարումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքին, «Ոստիկանությունում ծառայության մասին», «Ոստիկանության մասին», «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին», «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին», «Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» օրենքներին, այլ օրենքներին և իրավական ակտերին, սույն կանոնադրությանը և նախարարի հրամաններին համապատասխան:

(11-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն, խմբ. 10.12.20 N 2007-Ն, փոփ. 06.04.23 N 464-Ն)

12. Հիմնադիրն ունի կրթահամալիրի գործունեությանը և կառավարմանը վերաբերող ցանկացած հարց վերջնականապես լուծելու իրավունք` բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:

(12-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն)

13. Կրթահամալիրի կառավարումն իրականացնում են հիմնադիրը, նրա լիազորած մարմինը` նախարարությունը, գործադիր մարմինը` կրթահամալիրի պետը:

(13-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն, 06.04.23 N 464-Ն)

14. Հիմնադրի բացառիկ լիազորություններն են`

ա) կրթահամալիրի հիմնադրումը.

բ) կրթահամալիրի գործունեության առարկայի և նպատակների, այդ թվում` նրա կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակների սահմանումը.

գ) կրթահամալիրին սեփականության իրավունքով հանձնվող կամ ամրացվող՝ պետությանը պատկանող գույքի կազմի հաստատումը.

դ) կրթահամալիրի կանոնադրության հաստատումը և դրանում փոփոխությունների կատարումը.

ե) կրթահամալիրի կառավարման համակարգի սահմանումը.

զ) օրենքով և կրթահամալիրի կանոնադրությամբ նախատեսված այլ հարցերի լուծումը:

(14-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն)

15. Նախարարությունն իրականացնում է կրթահամալիրի ընդհանուր կառավարումը, ապահովում նրա բնականոն գործունեությունը և պատասխանատվություն կրում դրանց չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

(15-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն, 06.04.23 N 464-Ն)

16. Նախարարությունը`

ա) իրականացնում է կրթահամալիրի գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունը.

բ) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում կրթահամալիրի պետի` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները, հրահանգները, կարգադրությունները կամ ցուցումները.

գ) լսում է կրթահամալիրի գործունեության մասին հաշվետվություններ, քննում դրանց գործունեության վերստուգման արդյունքները.

դ) վերահսկողություն է իրականացնում կրթահամալիրին ամրացված պետական սեփականության օգտագործման և պահպանության նկատմամբ.

ե) վերահսկողություն է իրականացնում կրթահամալիրի սեփականության պահպանության նկատմամբ, համաձայնություն տալիս նրա գույքը վարձակալության հանձնելու համար.

զ) հաստատում է կրթահամալիրի տարեկան հաշվետվությունները և տարեկան հաշվեկշիռը.

է) հաստատում է կրթահամալիրի տարեկան ծախսերի նախահաշիվը.

ը) իրականացնում է օրենքով, հիմնադրի որոշումներով և կրթահամալիրի կանոնադրությամբ նախատեսված այլ գործառույթներ:

(16-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն, 06.04.23 N 464-Ն)

17. Կրթահամալիրի ընթացիկ գործունեությունը ղեկավարում է կրթահամալիրի պետը՝ անձամբ և իր տեղակալների միջոցով:

Կրթահամալիրի պետին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է նախարարը:

Կրթահամալիրի պետը օրենքով, հիմնադրի որոշումներով և նախարարի հրամաններով, կրթահամալիրի կանոնադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է կրթահամալիրի գործունեությունը, կրում է պատասխանատվություն օրենքների, այլ իրավական ակտերի, հիմնադրի որոշումների, նախարարի հրամանների, ցուցումների, կրթահամալիրի կանոնադրության և կնքված պայմանագրերի պահանջների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

(17-րդ կետը փոփ., խմբ. 28.04.11 N 615-Ն, փոփ. 06.04.23 N 464-Ն)

18. Կրթահամալիրի պետը`

ա) իր իրավասությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս կատարման համար պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը.

բ) ներկայացնում է Կրթահամալիրը պետական մարմիններում, հիմնարկներում, կազմակերպություններում, ինչպես նաև օտարերկրյա պետական և ոչ պետական ուսումնական ու գիտահետազոտական հաստատություններում, միջազգային կազմակերպություններում և ստորագրում համապատասխան փաստաթղթեր.

գ) իրականացնում է կրթահամալիրի ուսումնադաստիարակչական, գիտահետազոտական, գիտահրատարակչական, ֆինանսատնտեսական գործունեության ընդհանուր ղեկավարումը.

դ) ապահովում է ըստ մասնագիտությունների մասնագետների պատրաստման պետական պատվերի կատարումը.

ե) իր իրավասությունների սահմաններում պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է կրթահամալիրի ծառայողներին, աշխատանքի ընդունում և աշխատանքից ազատում է տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված կարգով կնքում է աշխատանքային պայմանագրեր.

զ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով շնորհում է ոստիկանության կրտսեր կոչումներ.

է) ապահովում է կրթահամալիրում գաղտնիության ռեժիմը.

ը) նախարարի հրամանով սահմանված դեպքում ոստիկանության ծառայողների նկատմամբ կիրառում է խրախուսանքներ և կարգապահական տույժեր.

թ) կատարում է աշխատանքի բաշխում իր տեղակալների միջև.

ժ) հաստատում է կրթահամալիրի օրակարգը.

ժա) իր բացակայության ժամանակ պետի պարտականությունների կատարումը հանձնարարում է իր տեղակալներից մեկին.

ժբ) տալիս է կրթահամալիրի անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր.

ժգ) նախարարի համաձայնությամբ բանկերում բացում է հաշվարկային հաշիվներ.

ժդ) նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում արտաբյուջետային միջոցների գոյացման և տնօրինման նախահաշիվը: Ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված միջոցներից կրթահամալիրի աշխատողների համար կարող է սահմանել հավելավճարներ.

ժե) համաձայն նախահաշվի` տնօրինում է ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված միջոցները.

ժզ) նախարարին ներկայացնում է առաջարկություններ կրթահամալիրի կառուցվածքի, կառուցվածքային ստորաբաժանումներ ստեղծելու, վերակազմակերպելու կամ լուծարելու, ինչպես նաև կրթահամալիրի հաստիքային ցուցակի վերաբերյալ.

ժէ) իր լիազորությունների սահմաններում կնքում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և սույն կանոնադրությանը չհակասող պայմանագրեր.

ժը) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը չհակասող այլ լիազորություններ:

(18-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն, 10.12.20 N 2007-Ն, 06.04.23 N 464-Ն)

19. Կրթահամալիրի խորհուրդը (այսուհետ՝ խորհուրդ) կրթահամալիրի պետին առընթեր խորհրդակցական մարմին է, որի աշխատանքները կազմակերպում և ղեկավարում է կրթահամալիրի պետը:

(19-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն)

20. Խորհրդի կազմը և աշխատակարգը հաստատում է կրթահամալիրի պետը:

21. Խորհուրդը՝

ա) քննարկում է կրթահամալիրի կանոնադրության մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին որոշումների նախագծերը.

բ) քննարկում և կրթահամալիրի պետի հաստատմանն է ներկայացնում կրթահամալիրի գործունեության գլխավոր ուղղությունները.

գ) (ենթակետն ուժը կորցրել է 22.07.10 N 920-Ն)

դ) (ենթակետն ուժը կորցրել է 22.07.10 N 920-Ն)

ե) կրթահամալիրի պետին է ներկայացնում առաջարկություններ սովորողներին խրախուսելու վերաբերյալ.

զ) քննարկում է կրթահամալիրի միջազգային կապերի ծրագրերը և ուղղությունները.

է) (ենթակետն ուժը կորցրել է 22.07.10 N 920-Ն)

ը) (ենթակետն ուժը կորցրել է 28.04.11 N 615-Ն)

թ) լսում և գնահատում է Կրթահամալիրի գործունեության տարեկան հաշվետվությունը:

(21-րդ կետը փոփ. 22.07.10 N 920-Ն, 28.04.11 N 615-Ն, խմբ. 18.09.14 N 997-Ն, 10.12.20 N 2007-Ն) 

22. Կրթահամալիրի խորհրդի որոշումներն ուժի մեջ են մտնում կրթահամալիրի պետի կողմից հաստատվելուց հետո:

(22-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն)

22.1. Կրթահամալիրի գիտական խորհուրդը (այսուհետ՝ գիտական խորհուրդ) լուծում է կրթահամալիրի ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական գործունեության կազմակերպման, պլանավորման և կառավարման հիմնահարցերը:

(22.1-ին կետը լրաց. 22.07.10 N 920-Ն, փոփ. 28.04.11 N 615-Ն) 

22.2. Գիտական խորհրդի լիազորությունների ժամկետը 5 տարի է: Գիտական խորհրդի նիստերը գումարվում են առնվազն յուրաքանչյուր երկու ամիսը մեկ անգամ:

(22.2-րդ կետը լրաց. 22.07.10 N 920-Ն, փոփ. 10.12.20 N 2007-Ն) 

22.3. Գիտական խորհրդի կազմի մեջ ի պաշտոնե մտնում են կրթահամալիրի պետը (գիտական խորհրդի նախագահ), կրթահամալիրի պետի տեղակալները, ֆակուլտետների պետերը, նախարարության մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության պետի տեղակալը, ուսանողական խորհրդի նախագահը, ինչպես նաև ընտրովի անդամներ, որոնք ընտրվում են գիտական խորհրդի կանոնակարգի համաձայն: Գիտական խորհրդի անդամների ընդհանուր թիվը չի կարող գերազանցել 50-ը: Ի պաշտոնե նշանակվող անդամների թիվը չի կարող գերազանցել գիտական խորհրդի անդամների 50 տոկոսը: Գիտական խորհրդի անդամների 25 տոկոսը կազմում են կրթահամալիրի սովորողները:

(22.3-րդ կետը լրաց. 22.07.10 N 920-Ն, փոփ. 28.04.11 N 615-Ն, 10.12.20 N 2007-Ն, 06.04.23 N 464-Ն) 

22.4. Գիտական խորհրդի նիստը համարվում է իրավազոր, եթե դրան մասնակցում է խորհրդի անդամների երկու երրորդը: Որոշումներն ընդունվում են ձայների պարզ մեծամասնությամբ:

(22.4-րդ կետը լրաց. 22.07.10 N 920-Ն) 

22.5. Գիտական խորհուրդը՝

ա) հաստատում է իր կանոնակարգը.

բ) առաջարկություն է ներկայացնում պետական կառավարման լիազորված մարմին դիմորդների ընդունելության կանոնների վերաբերյալ.

գ) մշակում է կրթահամալիրի սովորողների ավարտական որակավորման պայմանները, մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի, դոկտորանտուրայի կանոնները.

դ) կրթահամալիրի պետին ներկայացնում է առաջարկություններ ֆակուլտետների, ամբիոնների, կառուցվածքային ստորաբաժանումների ստեղծման, վերակազմակերպման կամ լուծարման վերաբերյալ.

ե) նախարարին առաջարկություններ է ներկայացնում հեռակա և վճարովի (առանց պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետման իրավունքի) ուսուցման տեղերի թիվը, պետական պատվերով սահմանված տեղերի թվից դուրս, սահմանելու վերաբերյալ.

զ) քննարկում է կրթահամալիրի գիտական գործունեության գլխավոր և հեռանկարային ուղղությունները, լսում զեկույցներ գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների վերաբերյալ.

է) կրթահամալիրի պետին է ներկայացնում մասնագիտությունների և մասնագիտացումների անվանացանկի վերաբերյալ առաջարկությունները` նախարարության միջոցով՝ սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելու համար.

ը) կրթահամալիրի գիտամանկավարժական գործունեություն իրականացնող անձանց սահմանված կարգով պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ է շնորհում և ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի հաստատմանը.

թ) սահմանված կարգով հաստատում է կրթահամալիրի ասպիրանտների և հայցորդների գիտական ղեկավարների թեկնածությունները և ատենախոսությունների թեմաները.

ժ) քննարկում և մշակում է կրթահամալիրի միջբուհական համագործակցության ծրագրերը.

ժա) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված՝ կրթահամալիրի ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական գործունեության հետ կապված այլ լիազորություններ.

ժբ) քննարկում և հավանության է արժանացնում ուսումնական պլանները, որոնք ներկայացվում են ուսումնական գործընթացը կազմակերպող և դրա նկատմամբ հսկողություն իրականացնող վարչության կողմից.

ժգ) հաստատում է կրթահամալիրում ուսումնական գործընթացը կանոնակարգող ներքին իրավական ակտերը.

ժդ) սահմանում է կրթահամալիրի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուսումնական բեռնվածության չափորոշիչները.

ժե) տպագրության է երաշխավորում կրթահամալիրի հրատարակությունները.

ժզ) կրթության ոլորտը կանոնակարգող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` եզրակացություն է տալիս սովորողին ակադեմիական արձակուրդ տրամադրելու նպատակահարմարության մասին.

ժէ) քննարկում է սովորողների՝ վերականգնման մասին դիմումները և այդ միջնորդությամբ նախարարին դիմելու հարցը.

ժը) ընդունում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրի պատվավոր կոչումներ շնորհելու մասին որոշումներ:

(22.5-րդ կետը լրաց. 22.07.10 N 920-Ն, փոփ., լրաց. 28.04.11 N 615-Ն, 18.09.14 N 997-Ն, փոփ. 06.04.23 N 464-Ն)

 

IV. ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
(վերնագիրը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն)

 

23. Կրթահամալիրի կառուցվածքային ստորաբաժանումներն են բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացումն ապահովող ակադեմիան, միջին մասնագիտական կրթական ծրագրի իրականացումն ապահովող քոլեջը, նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրի իրականացումն ապահովող ուսումնական կենտրոնը, ինչպես նաև այլ ստորաբաժանումներ: Ակադեմիայի, քոլեջի և ուսումնական կենտրոնի պետերն ի պաշտոնե կրթահամալիրի պետի տեղակալներ են:

(23-րդ կետը խմբ. 28.04.11 N 615-Ն)

24. (կետն ուժը կորցրել է 28.04.11 N 615-Ն)

25. (կետն ուժը կորցրել է 28.04.11 N 615-Ն)

26. (կետն ուժը կորցրել է 28.04.11 N 615-Ն)

27. (կետն ուժը կորցրել է 28.04.11 N 615-Ն)

28. (կետն ուժը կորցրել է 28.04.11 N 615-Ն)

29. (կետն ուժը կորցրել է 28.04.11 N 615-Ն)

30. (կետն ուժը կորցրել է 28.04.11 N 615-Ն)

31. (կետն ուժը կորցրել է 28.04.11 N 615-Ն)

32. (կետն ուժը կորցրել է 28.04.11 N 615-Ն)

33. Կրթահամալիրի կառուցվածքային մաս հանդիսացող ստորաբաժանումների գործառույթները սահմանվում են կրթահամալիրի պետի հրամանով, եթե Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով այլ բան նախատեսված չէ:

(33-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն)

 

V.ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
(վերնագիրը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն)

 

34. Կրթահամալիրում ուսումնական և գիտական գործընթացը կազմակերպվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին, գերատեսչական ակտերին և սույն կանոնադրությանը համապատասխան:

(34-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն, 18.09.14 N 997-Ն)

35. Կրթահամալիրում պետական պատվերի շրջանակներում ուսուցումն իրականացվում է միայն առկա ուսուցման ձևով:

(35-րդ կետը խմբ. 28.04.11 N 615-Ն)

36. Գիտական աստիճաններ շնորհելու համար կրթահամալիրում կարող են ստեղծվել մասնագիտական խորհուրդներ:

(36-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն)

37. Գիտահետազոտական աշխատանքներին կարող են մասնակցել կրթահամալիրի դասախոսները, գիտաշխատողները, հետազոտողները, հայցորդները և սովորողները, ինչպես նաև ուսումնական, գիտական և այլ բնույթի աշխատանքներ կատարելու համար պայմանագրային կարգով հրավիրված այլ մասնագետներ:

(37-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն, 28.06.12 N 794-Ն)

 

VI. ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԸ ԵՎ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԸ
(վերնագիրը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն)

 

38. Կրթահամալիրի աշխատողներն են ոստիկանության ծառայողները և աշխատանքային պայմանագրերով աշխատողները, ովքեր ընդգրկված են պրոֆեսորադասախոսական, գիտական, վարչական կազմում, ինչպես նաև տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձինք:

39. Կրթահամալիրի աշխատողներն իրավունք ունեն՝

ա) իրենց մասնագիտական գործունեության կազմակերպման և նյութատեխնիկական ապահովման.

բ) հաստատված պլանների համաձայն ընտրելու և մշակելու հետազոտական թեմաներ.

գ) իրենց անհատական առանձնահատկություններին համապատասխանող և ուսումնական գործընթացի բարձր որակն ապահովող նյութի շարադրման, դասավանդման մեթոդների ու միջոցների ազատ ընտրության:

40. Կրթահամալիրի աշխատողները պարտավոր են`

ա) պահպանել և կատարել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, գերատեսչական ակտերի, սույն կանոնադրության պահանջները.

բ) ապահովել ուսումնական գործընթացի, կատարվող գիտական հետազոտությունների արդյունավետությունը.

գ) մշտապես բարձրացնել իրենց մասնագիտական որակավորումը.

դ) պահպանել և խնայողաբար ու արդյունավետ օգտագործել կրթահամալիրի գույքը:

(40-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն)

41. Կրթահամալիրի սովորողներն են կրթություն ստանալու նպատակով կրթահամալիր ընդունվածները, վերապատրաստում անցնող ոստիկանության ծառայողները:

(41-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն, 28.06.12 N 794-Ն)

42. (կետն ուժը կորցրել է 28.04.11 N 615-Ն)

43. Կրթահամալիրի սովորողներն իրավունք ունեն՝

ա) օգտվելու մասնագիտացված լսարաններից, գրադարանից և կրթահամալիրի մարզական, առողջարարական, մշակութային ու հանրակացարանային համալիրից.

բ) օգտվելու ոստիկանության ծառայողների համար «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված իրավունքներից (բացառությամբ վճարովի հիմունքներով սովորողների).

գ) մասնակցելու կրթահամալիրի գործունեությանն առնչվող հարցերի քննարկմանը և ներկայացնելու առաջարկություններ.

դ) ըստ նախասիրությունների մասնակցելու կրթահամալիրում անցկացվող ուսանողական գիտական հետազոտություններին.

ե) օգտվելու սովորողների համար ստեղծված կենցաղի, սննդի, առողջության պահպանման, հանգստի, ֆիզիկական և հոգևոր զարգացման պայմաններից.

զ) ստեղծելու ուսանողական խորհուրդ, մասնակցելու դրա աշխատանքներին.

է) փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (այդ թվում` օտարերկրյա պետությունների)՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով.

ը) վերականգնվելու կրթահամալիրում՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով.

թ) Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով ստանալու սահմանված չափի, ներառյալ՝ անվանական, կրթաթոշակ.

ժ) ծանոթանալու սույն կանոնադրությանը և նորմատիվ այլ փաստաթղթերի, կնքելու պայմանագիր Կրթահամալիրի հետ` ուսումնառության պայմանների վերաբերյալ.

ժա) սահմանված կարգով անհրաժեշտության դեպքում ստանալու ակադեմիական արձակուրդ մինչև մեկ տարի ժամկետով, բացառությամբ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի.

ժբ) ուսման բարձր առաջադիմության և գիտահետազոտական աշխատանքներին մասնակցելու համար ստանալու բարոյական և (կամ) նյութական խրախուսանք` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և Կրթահամալիրի կողմից սահմանած կարգով.

ժգ) վճարովի հիմունքներով կրթություն ստանալու դեպքում օգտվելու ուսման տարեկան վարձի մասամբ կամ լրիվ փոխհատուցման իրավունքից՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

(43-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն, փոփ., լրաց. 10.12.20 N 2007-Ն)

 44. Կրթահամալիրի սովորողները պարտավոր են՝

ա) հաճախել կրթահամալիրում անցկացվող ուսումնական պարապմունքներին.

բ) անվերապահորեն պահպանել կարգապահությունը, սահմանված ժամկետում կատարել ուսումնական ծրագրերով և պլաններով նախատեսված ուսումնական առաջադրանքները.

գ) կատարել սույն կանոնադրության պահանջները և ղեկավարների հրամանները.

դ) տիրապետել ընտրած մասնագիտության տեսական գիտելիքներին և գործնական հմտություններին.

ե) բարձր պահել Կրթահամալիրի պատիվն ու հեղինակությունը, պահպանել հասարակական համակեցության և բարոյականության նորմերը.

զ) վճարովի հիմունքներով կրթություն ստանալու դեպքում պայմանագրում նշված ժամկետում վճարել ուսման վարձավճարը: Ուսման վարձավճարը պայմանագրում նշված ժամկետում չվճարելու դեպքում այդ սովորողները հեռացվում են Կրթահամալիրից:

(44-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն, լրաց. 10.12.20 N 2007-Ն)

45. Պետական պատվերի շրջանակներում կրթություն ստացող սովորողները կրթահամալիրն ավարտելուց հետո համարվում են ատեստավորված և ծառայության են նշանակվում ոստիկանության համապատասխան պաշտոններում, և նրանց շնորհվում է ոստիկանության համապատասխան կոչում:

(45-րդ կետը խմբ. 28.04.11 N 615-Ն)

 

VII. ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
(վերնագիրը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն)

 

46. Կրթահամալիրն իրավունք ունի իրականացնելու միջազգային համագործակցություն հետևյալ ձևերով`

ա) օտարերկրյա ոստիկանական և այլ ուսումնական հաստատությունների, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների մասնագետների ու դասախոսների հրավիրում` կրթահամալիրի ուսումնագիտական աշխատանքներին մասնակցելու համար.

բ) նախարարի համաձայնությամբ` գիտամանկավարժական աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով կրթահամալիրի դասախոսների` օտարերկրյա ոստիկանական և այլ ուսումնական հաստատություններ գործուղում.

գ) նախարարի համաձայնությամբ` վերապատրաստման նպատակով կրթահամալիրի աշխատողների, սովորողների, հայցորդների ու դոկտորանտների` օտարերկրյա ուսումնական հաստատություններ գործուղում.

դ) նախարարի համաձայնությամբ` միջազգային կազմակերպությունների և օտարերկրյա ուսումնական հաստատությունների հետ համատեղ գիտական հետազոտությունների իրականացում.

ե) նախարարի համաձայնությամբ` միջազգային համաժողովների, խորհրդակցությունների, սեմինարների կազմակերպում և դրանց մասնակցություն.

զ) նախարարի համաձայնությամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջազգային համագործակցության իրականացում:

(46-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն, 28.06.12 N 794-Ն, 06.04.23 N 464-Ն)

 

VIII. ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԳՈՒՅՔԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
(վերնագիրը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն)

 

47. Կրթահամալիրի սեփականությունը ձևավորվում է հիմնադրի կողմից սեփականության իրավունքով նրան հանձնվող, ինչպես նաև կրթահամալիրի գործունեության ընթացքում ձեռք բերված գույքից: Կրթահամալիրն իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով:

Կրթահամալիրին չի կարող սեփականության իրավունքով հանձնվել նվազագույն աշխատավարձի 10000-ապատիկը գերազանցող գույք, պետական սեփականություն հանդիսացող հողեր, շենքեր, շինություններ և պատմամշակութային նշանակություն ունեցող գույք: Դրանք կարող են տրամադրվել անհատույց օգտագործման իրավունքով՝ դրանց նպատակային նշանակությանը համապատասխան օգտագործելու պայմանով:

(47-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն)

48. Կրթահամալիրն իրավունք ունի օրենքին, հիմնադրի որոշումներին և (կամ) իր կանոնադրական նպատակներին համապատասխան` իր հայեցողությամբ տիրապետելու, տնօրինելու և օգտագործելու սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույքը:

(48-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն)

49. Հիմնադիրը սեփականության իրավունքով կրթահամալիրին պատկանող գույքի նկատմամբ չունի իրավունքներ` բացառությամբ կրթահամալիրի լուծարումից հետո մնացած գույքի:

(49-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն)

50. Կրթահամալիրի սեփականության վրա կարող է տարածվել բռնագանձում` միայն դատական կարգով:

(50-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն)

51. Կրթահամալիրն իրավունք չունի ամրացված գույքը կամ դրա նկատմամբ իր իրավունքներն օտարելու, գրավ դնելու, անհատույց օգտագործման հանձնելու:

(51-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն)

52. Կրթահամալիրն իրավունք ունի իրեն ամրացված գույքը պետության անունից հանձնելու վարձակալության, եթե դա արգելված չէ հիմնադրի որոշմամբ և թույլատրված է նախարարի կողմից: Ամրացված գույքի օգտագործման արդյունքում կրթահամալիրի ստացած եկամուտների 80 տոկոսն ուղղվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե, իսկ 20 տոկոսը՝ կրթահամալիրի հաշվին:

(52-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն, 18.09.14 N 997-Ն, 06.04.23 N 464-Ն)

53. Կրթահամալիրին ամրացված գույքի օգտագործման ընթացքում առաջացած անբաժանելի բարելավումները հիմնադրի սեփականությունն են:

(53-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն)

54. Կրթահամալիրի ֆինանսական միջոցները գոյանում են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված լրացուցիչ աղբյուրներից, որոնք օգտագործվում են սույն կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակների իրականացման համար:

Կրթահամալիրը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից ֆինանսավորվում է նախարարության միջոցով:

(54-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն, 06.04.23 N 464-Ն)

55. Կրթահամալիրի ֆինանսավորման լրացուցիչ աղբյուրներն են`

ա) թույլատրված ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված միջոցները,

բ) Հայաստանի Հանրապետության ու օտարերկրյա պետությունների իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց ներդրումները, այդ թվում` բարեգործական, հովանավորչական, նպատակային մուծումները, կտակված գույքը,

գ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան և կրթահամալիրի կանոնադրական խնդիրների իրականացման համար ստացված միջոցները:

(55-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն)

56. Կրթահամալիրի գործունեության արդյունքում ստացված շահույթն օգտագործվում է սույն կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակների իրականացման համար՝ նախարարի կողմից հաստատված նախահաշվի համաձայն:

(56-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն, 06.04.23 N 464-Ն)

57. Կրթահամալիր ընդունվածները խրախուսվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով կրթահամալիրին հատկացված միջոցների հաշվին:

(57-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն)

58. Կրթահամալիրի ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտը (ստուգում) իրականացվում է նախարարության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ լիազորված պետական այլ մարմինների կողմից:

(58-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն, 06.04.23 N 464-Ն)

 

IX. ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ
(վերնագիրը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն)

 

59. Կրթահամալիրը կարող է վերակազմակերպվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ` օրենքով սահմանված կարգով: Կրթահամալիրը կարող է վերակազմակերպվել 100 տոկոս պետական մասնակցությամբ ընկերության:

Կրթահամալիրը դատական կարգով կարող է վերակազմակերպվել օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով:

(59-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն)

60. Կրթահամալիրը կարող է լուծարվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ` օրենքով սահմանված կարգով: Կրթահամալիրը կարող է լուծարվել նաև սնանկության հետևանքով:

Կրթահամալիրը դատական կարգով կարող է լուծարվել միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով:

(60-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն)

61. Կրթահամալիրի լուծարմամբ նրա գործունեությունը դադարում է` առանց նրա իրավունքները և պարտականությունները իրավահաջորդության կարգով այլ անձանց անցնելու:

(61-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն)

62. Կրթահամալիրի լուծարման դեպքում կրթահամալիրի պարտատերերի պահանջների բավարարումից հետո մնացած գույքն ուղղվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե:

(62-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 615-Ն)

(հավելվածը խմբ., փոփ., լրաց. 22.07.10 N 920-Ն, 28.04.11 N 615-Ն, փոփ. 28.06.12 N 794-Ն, փոփ., լրաց., խմբ. 18.09.14 N 997-Ն, 10.12.20 N 2007-Ն, փոփ., խմբ. 06.04.23 N 464-Ն) 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան