Դիմորդ 2018

ՀՀ ոստիկանության ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետը գործում է 1990թ.-ից: ՀՀ ոստիկանության ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետը (վճարովի և անվճար հիմունքներով) երկաստիճան  կրթական համակարգով  (բակալավրիատ և մագիստրատուրա)  իրականացնում է ուսանողների ուսուցանումը  իրավագիտություն մասնագիտությամբ ՝ շնորհելով  իրավագիտության  բակալավրի և համապատասխան  իրավագիտության մագիստրոսի աստիճան: