Դիմորդ 2018

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետը գործում է 1990թ.-ից: ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետը (վճարովի և անվճար հիմունքներով) երկաստիճան կրթական համակարգով (բակալավրիատ և մագիստրատուրա) իրականացնում է ուսանողների ուսուցանումը  իրավագիտություն մասնագիտությամբ  շնորհելով  իրավագիտության բակալավրի և համապատասխան  իրավագիտության մագիստրոսի աստիճան: