Դիմորդ 2020

Բոլոնյան գործընթացի նպատակը բարձրագույն կրթության միասնական եվրոպական տարածքի ստեղծումն է եվրոպական երկրների կրթական համակարգերի մերձեցման ու ներդաշնակման ճանապարհով: Գործընթացը մեկնարկեց 1970-ականների կեսից, երբ ԵԽ Նախարարների խորհուրդն ընդունեց կրթության ոլորտում համագործակցության մասին առաջին բանաձևը:

Գործընթացի սկիզբը պաշտոնապես համարվում է 1999 թվականի հունիսի 19-ը, երբ Բոլոնիա քաղաքում գումարված հատուկ գիտաժողովի ընթացքում 29 եվրոպական պետությունների կրթության նախարարներն ընդունեցին «Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքը» կամ Բոլոնյան հայտարարագիրը: Հետագայում միջկառավարական հանդիպումներն անցնում էին Պրահայում (2001թ.), Բեռլինում (2003թ.), Բերգենում (2005թ.), Լոնդոնում (2007թ.), Լուվենում (2009թ.), Բուխանեստում (2012թ.), Երևանում (2015թ.): Այսօր Բոլոնյան գործընթացը միավորում է 40-ից ավել երկիր:

Հայաստանի Հանրապետությունը միացել է հիշյալ գործընթացին 2005 թվականի մայիսի 19-ի Բերգենի հռչակագրով: Այդ պահից սկսած՝ ՀՀ բարձրագույն կրթության հաստատությունների (ԲԿՀ-ներ) հիմնական բևեռները հանդիսացել են երկփուլ համակարգի, կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգի և դիպլոմի հավելվածի համակարգի ներմուծումը, դոկտորական ծրագրերի ամրապնդումը` իբրև կամուրջ բարձրագույն կրթության և հետազոտական ոլորտների միջև և փոխճանաչման և որակի ապահովման ազգային մարմնի հիմնադրումը:

 1Համընթեռնելի և համեմատելի աստիճանների համակարգի որդեգրումը

 2. Երկփուլ համակարգը

 3. Կրեդիտների համակարգի ստեղծումը

 4. Նպաստել շարժունությանը

 5. Աջակցության եվրոպական համագործակցությունը որակի գնահատման ասպարեզում

 6. Նպաստել եվրոպական չափայնության ներմուծմանը բարձրագույն կրթության ասպարեզում

 7. Շարունակական կրթության հնարավորությունը ամբողջ կյանքի ընթացքում

 8. Բոլոնյան գործընթացին ուսանողների և բարձրագույն կրթության հաստատությունների մասնակցությունը

 9. Դոկտորանտուրան որպես բոլոնյան գործընթացի երրորդ փուլ 

 Բոլոնիայի գործընթացը միջպետական նախաձեռնություն է, որի նպատակն էր մինչև 2010թ. ստեղծել Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածք (ԵԲԿՏ) և նպաստել եվրոպական բարձրագույն կրթության գրավչությանն ու մրցունակությանը ողջ աշխարհում:

Կրթության որակի կառավարման համակարգի ապահովման նպատակով ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրում մշակվում են անհրաժեշտ նորմատիվ և մեթոդաբանական հիմքեր, գործընկեր-համալսարանների հետ գործող պայմանավորվածությունների և երկկողմ համաձայնագրերի շրջանակներում իրականացվելու են սովորողների և դասախոսների շարժունության տարբեր ծրագրեր:

Կրթահամալիրում սովորողներին ` անկախ կրթական ծրագրից (բակալավրիատ, մագիստրատուրա, հնգամյա ուսուցում), պարտադիր տրվում է համապատասխան ներդիր (հնգամյա ուսուցման համար ցանկության դեպքում) անգլերեն և հայերեն տեղեկատվությամբ:

Եվրոպական կրթական տարածքում մերձեցման գործընթացի զարգացման համատեքստում իրականացվում են նաև փոխադարձ այցելություններ և վերապատրաստումներ, հաստատվում են սերտ կապեր Կրթահամալիրի և ՌԴ ՆԳՆ ու արտասահմանյան առաջատար բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ: