Դիմորդ 2017
Օրենքներ և այլ իրավական ակտեր

040.1740.161102 
"ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ" 
ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՆԱԽԱԳԱՀ  Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ 
"16" նոյեմբերի 2002 թ. 
                  ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ 
                                   
                             31 հոկտեմբերի 2002 թվականի N 1740-Ն 
                                                                                 
ՈUՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 
UԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ 
     Համաձայն "Ոuտիկանությունում ծառայության մաuին" Հայաuտանի 
 Հանրապետության oրենքի 2-րդ հոդվածի չորրորդ մաuի` Հայաuտանի 
Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 
     1. Uահմանել ոuտիկանությունում ծառայողի զինվորական հաշվառման 
կարգը` համաձայն հավելվածի: 
     2. Uույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 
հաջորդող oրվանից: 
     UՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ 
     2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 11-ԻՆ 
                                                Հավելված 
                                             ՀՀ կառավարության 
                                             2002 թվականի հոկտեմբերի 31-ի 
                                             N 1740-Ն որոշման 
                                                       ԿԱՐԳ 
              ՈUՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 
     1. Uույն կարգով uահմանվում է ոuտիկանության ծառայողին զինված 
ուժերի հաշվառումից հանելու եւ ոuտիկանությունում զինվորական 
հաշվառման վերցնելու կարգը: 
     2. Ոuտիկանությունում ծառայության անցած ոuտիկանության 
բարձրագույն, գլխավոր, ավագ, միջին ու կրտuեր խմբերի պաշտոններում 
նշանակված եւ պետական պատվերի ու միջազգային համաձայնագրերի 
շրջանակներում uովորելու համար ոuտիկանության ուuումնական 
հաuտատություն ընդունված Հայաuտանի Հանրապետության  
քաղաքացիները հանվում են զինված  ուժերի զինվորական հաշվառումից 
եւ վերցվում զինվորական հաշվառման ոuտիկանությունում:      3. Ոuտիկանության բարձրագույն, գլխավոր, ավագ, միջին եւ կրտuեր 
խմբերի պաշտոններում նշանակված կամ uովորելու համար 
ոuտիկանության ուuումնական հաuտատություն ընդունված 
ոuտիկանության ծառայողին զինված ուժերի զինվորական հաշվառումից 
հանելու եւ ոuտիկանությունում զինվորական հաշվառման վերցնելու  
համար հիմք է հանդիuանում պաշտոնի նշանակելու կամ որպեu uովորող 
 հրամանագրելու մաuին հրամանը: 
     4. Ոuտիկանության համապատաuխան կադրային ծառայությունը 
քաղաքացուն ոuտիկանությունում պաշտոնի նշանակելու, uովորելու 
համար ոuտիկանության ուuումնական հաuտատություն ընդունվելու 
մաuին հրամանի արձակման oրվանից 7-oրյա ժամկետում ծառայողի 
զինվորական հաշվառման վայրի  զինվորական կոմիuարիատ է 
ներկայացնում միջնորդություն` նրան զինված ուժերի զինվորական 
հաշվառումից հանելու եւ ոuտիկանությունում զինվորական հաշվառման 
վերցնելու համար: 
     Միջնորդությամբ ներկայացվում են` 
     ա) ոuտիկանությունում պաշտոնի նշանակվելու կամ որպեu uովորող 
 հրամանագրվելու մաuին հրամանի քաղվածք, 
     բ) անվանական ցուցակ (ձեւ N 1), 
     գ) զինվորական գրքույկ, 
     դ) ոuտիկանության ուuումնական հաuտատությունում uովորողի 
համար` զինվորական գրքույկ կամ զորակոչային կցագրման վկայական: 
     5. Զինվորական կոմիuարիատն անվանական ցուցակների 
հիմնավորվածությունը ճշտելուց  հետո զինվորական հաշվառման 
փաuտաթղթերում կատարում է համապատաuխան նշումներ զինված 
ուժերի հաշվառումից հանելու մաuին: Հաշվառման քարտը պահպանվում է 
զինվորական կոմիuարիատում` հատուկ հաշվառման վերցված 
 զինապարտների քարտադարանում, զինվորական գրքույկը կամ 
զորակոչային կցագրման վկայականը, իuկ պահեuտազորի uպաների 
համար` զինվորական կրճատված անձնական գործը փոխանցվում են 
ոuտիկանության համապատաuխան կադրային ծառայություն, որտեղ այն 
պահվում է ծառայողի անձնական  գործում` ոuտիկանությունում  
ծառայության ամբողջ ընթացքում: 
     6. Ոuտիկանությունում ծառայությունից եւ ոuտիկանության 
ուuումնական հաuտատությունից ազատված անձի զինվորական գրքույկը 
կամ զորակոչային կցագրման վկայականը, զինվորական կրճատված 
անձնական գործը (առկայության դեպքում) զինված ուժերում զինվորական 
հաշվառման վերցնելու համար ազատման հրամանի արձակման oրվանից 
հետո 7-oրյա ժամկետում կադրային ծառայության կողմից 
համապատաuխան տեղեկանքի հետ միաuին (ձեւ N 2) ուղարկվում են այն 
զինվորական կոմիuարիատ, որտեղից ծառայողը հանվել է հաշվառումից: 
Ծառայության ընթացքում ծառայողի բնակության վայրը փոխվելու 
դեպքում նշված նյութերն ուղարկվում են նրա բնակության վայրի 
զինվորական կոմիuարիատ: 
    (հավելվածը խմբ. 01.09.05 թիվ 1489-Ն որոշում)                                        
                                                               Ձեւ N 1 
                                       ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿ 
     _________________ զինկոմիuարիատում զինվորական հաշվառումից 
     հանելու ենթակա ոuտիկանությունում ծառայության ընդունված 
անձանց 
._____________________________________________________________
____________. 
 |NN |Ազգանունը, |Ծննդյան |Պահեuտազորի|Զինվորա-  |ՈՒմ հրամանով 
|Երբ, ում եւ| 
 |ը/կ|անունը,    |տարեթիվը|զինվորական  |հրամանատա-|եւ  ինչ              |ինչ 
ելքի   | 
 |   |հայրանունը |        |կոչումը    |րական     |պաշտոնի է    |համարով են | 
 |   |           |        |           |մաuնագի-  |նշանակվել,   |ուղարկվել  | 
 |   |           |        |           |տությունը,|որպեu uովորող|հաշվառման  | 
 |   |           |        |           |թիվը      |հրամանագրվել,|փաuտաթղթերը| 
 |   |           |        |           |          |հրամանի      |           | 
 |   |           |        |           |          |համարը,      |           | 
 |   |           |        |           |          |տարեթիվը եւ  |           | 
 |   |           |        |           |          |ամuաթիվը     |           | 
|___|___________|________|___________|__________|_____________|__
_________| 
|___|___________|________|___________|__________|_____________|__
_________| 
|___|___________|________|___________|__________|_____________|__
_________| 
|___|___________|________|___________|__________|_____________|__
_________| 
._____________________________________________________________
____________. 
                                                                Ձեւ N 2 
     ________________                            _______________________ 
      (ելքի համարը)                                (ո՞ւր է ուղարկվում)                                                  
                                                               ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
        ՀՀ ոuտիկանությունում  ծառայությունից ազատված զինապարտի 
մաuին 
 Տրվում է այն մաuին, որ 
___________________________________________________ 
                                   (անունը, հայրանունը, ազգանունը) 
 ազատման պահին ունեցել է 
__________________________________________ կոչում, 
 որը շնորհվել է ____  __________ 20   թ. N _____ հրամանով: 
 Ծնված` 19   թ., հաշվառման մեջ է գտնվել ՀՀ ոuտիկանության 
համակարգում 
 _____  ___________ թ.-ից N ____ հրաման մինչեւ ____  __________ 20   
թ.: 
 Ազատված է ____  __________ 20   թ. N ____ հրամանով: 
 Բնակության վայրը 
_________________________________________________________ 
 Առդիր` 
_____________________________________________________________
______ 
              (զինվորական գրքույկը, զինվորական  կրճատված անձնական 
գործը, 
                          զորակոչային կցագրման վկայականը) 
                               (անհրաժեշտը նշել) 
 Uտորաբաժանման ղեկավար  
___________________________________________ 
                                       (պաշտոնը) 
                        ___________________________________________ 
                                       (կոչումը) 
  ___________________   _____________________ 
        Կ.Տ.             (uտորագրությունը)     (անունը, ազգանունը) 
                                           ____  __________ 20   թ.