Դիմորդ 2017
Օրենքներ և այլ իրավական ակտեր

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

,,26,,         12           2003 Թ.

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 11203391

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

ՀՐԱՄԱՆ

 

10 դեկտեմբերի 2003 թվականի N 11-Ն

 

"ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ԵՎ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂԻ ՈՒՍՄԱՆ ԿԱՄ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ

ՀԱՄԱՐ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՉԱՓԻ ՄԱՍԻՆ

 

"Ոստիկանությունում ծառայության մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 40-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն եւ ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003թ. հունվարի 16-ի "Ոստիկանության ծառայողի եւ ոստիկանության ուսումնական հաստատությունում սովորողի ուսման կամ վերապատրաստման համար պետության կատարած ծախսերի փոխհատուցման կարգը սահմանելու մասին" թիվ 111-Ն որոշման 2-րդ կետի:

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

1. Հաստատել "Ոստիկանության ծառայողի եւ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության եւ օտարերկրյա ուսումնական հաստատությունում սովորողի ուսման կամ վերապատրաստման ծախսերի փոխհատուցման չափը"` համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

2. Սահմանել որ, ոստիկանության ծառայողի եւ ոստիկանության ուսումնական հաստատությունում սովորողի ուսման կամ վերապատրաստման (որակավորման) համար պետության կատարած փոխհատուցման ենթակա ծախսերի հաշվարկները իրականացվում են յուրաքանչյուր անձի համար, ընդ որում`

2.1 Օտարերկրյա պետությունում սովորողների եւ վերապատրաստում (որակավորում) անցնող ծառայողներինը` Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կադրերի վարչությունում` փաստացի ծախսերի մասին ֆինանսաբյուջետային վարչության եւ տնտեսական վարչության տեղեկանքների հիման վրա:

(2.1-ին կետը փոփ. 10.09.12 թիվ 12-Ն հրաման)

2.2 Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ուսումնական հաստատությունում սովորողներինը եւ վերապատրաստում (որակավորում) անցնող ոստիկանության միջին, ավագ եւ գլխավոր խմբերի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողներինը` ուսումնական հաստատությունում եւ ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կադրերի վարչություն:

(2.2-րդ կետը փոփ. 10.09.12 թիվ 12-Ն հրաման)

2.3 Ոստիկանությունում կրտսեր խմբի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների եւ վերապատրաստման (որակավորման) եւ ոստիկանությունում պաշտոնի նշանակման թեկնածուների ուսումնական փորձաշրջանի ծախսերի հաշվառումը` թեկնածուին կրտսեր խմբի պաշտոնում նշանակելու իրավասություն ունեցող ղեկավարի հանձնարարությամբ համապատասխան ստորաբաժանման կադրային ապարատում:

2.4, 2.2 եւ 2.3 կետերում նշված` ուսուցում վերապատրաստում (որակավորում) անցնող ծառայողների ծախսերի հաշվառումն իրականացվում է ուսումնական հաստատության տեղեկանքի հիման վրա:

3. Հաշվառումն իրականացվում է սույն հրամանի թիվ 2 հավելվածի համաձայն եւ կցվում է ծառայողի անձնական գործին:

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կադրերի, ֆինանսաբյուջետային, տնտեսական վարչությունների, կրթահամալիրի պետերին`

- ապահովել ՀՀ կառավարության 16.11.2003թ. թիվ 111-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի եւ սույն հրամանի պահանջների կատարումը:

- հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի տեղակալ, ոստիկանության գեներալ-մայոր Ա. Օսիկյանին:

(3-րդ կետը փոփ. 10.09.12 թիվ 12-Ն հրաման)

4. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող 10-րդ օրը:

(վերնագիրն ու նախաբանը փոփ. 10.09.12 թիվ 12-Ն հրաման)

 

Համաձայնեցված է                              Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի              ՀՀ ոստիկանության պետի

նախարարության հետ                      2003 թ. "10" դեկտեմբերի

"18" դեկտեմբերի 2003 թ.                թիվ 11-Ն հրամանի

4/4-3-14-12543 գրությամբ

 

 

 

"ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ԵՎ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂԻ ՈՒՍՄԱՆ ԿԱՄ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ,

ԾԱԽՍԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՉԱՓԸ

 

1. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ուսումնական հաստատություններում մեկ սովորողի կամ վերապատրաստում անցնող ծառայողի ուսման ծախսերի ընդհանուր փոխհատուցման չափերն են`

1.1 մեկ օրվա համար

ա) զորանոցային պայմաններում` 1.7 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ:

բ) ոչ զորանոցային պայմաններում` 0.9 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ:

1.2. 1.1 կետում նշված ծախսերին ավելացվում են`

ա) հատկացված (հատուցված) հանդերձանքի փաստացի արժեքը, ոստիկանության ծառայողը հանդերձանքի արժեքը չի փոխհատուցում, եթե նա "Ոստիկանությունում ծառայության մասին" ՀՀ օրենքի 16 հոդվածի 1-ին մասի համաձայն ենթակա է պարտադիր վերապատրաստման, 55 հոդվածի 9-րդ մասի համաձայն անցնում է հեռակա ոսուցում.

բ) վճարված կրթաթոշակի (նպաստի), դրամական բավարարման ծախսերը.

գ) գործուղման ծախսերը.

(1.2-րդ կետը փոփ. 10.09.12 թիվ 12-Ն հրաման)

2. Օտարերկրյա պետությունում կազմակերպված ուսման, վերապատրաստման գործուղվող ոստիկանության ծառայողի կողմից փոխհատուցման ենթակա են ուսումնական հաստատության հետ կնքված պայմանագրային գինը` եւ 1.2. կետով սահմանված ծախսերը` փաստացի ուսման կամ վերապատրաստման ժամանակահատվածի մեկ օրվա հաշվարկով:

Օտարերկրյա պետությունում կազմակերպված հեռակա կարգով ուսման կամ վերապատրաստման գործուղված ոստիկանության ծառայողը հատկացված հանդերձանքի արժեքը չի փոխհատուցում:

3. Ոստիկանության ուսումնական հաստատությունում վերապատրաստում կամ ուսումնական փորձաշրջան անցնող թեկնածուները պետության կատարած ծախսերը փոխհատուցում են 1-ին կետով սահմանված չափերով:

(հավելվածը փոփ. 10.09.12 թիվ 12-Ն հրաման)

 

Հավելված N 2

ՀՀ ոստիկանության պետի

2003թ. 10 դեկտեմբերի

թիվ 11-Ն հրամանի

 

ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ԵՎ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂԻ ՈՒՍՄԱՆ ԿԱՄ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ

ՀԱՄԱՐ ԾԱԽՍԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՉԱՓԻ.

 

Սկսված է "___" ______ 200__ թ.    ավարտված է "___" ______ 200__ թ.

 

 .__________________________________________________________________________

 |N|Տարին|Ուսման |Ազգանուն,|Ոստիկա-|ՈՒսման  |ՈՒսման  |Փաստացի  |Գումարը    |

 | |     |ձեւը   |անուն,   |նության|սկիզբ,  |ավարտ,  |ուսումնա-|ըստ        |

 | |     |հանրա- |հայրանուն|կոչում |ամսաթիվ,|ամսաթիվ,|ռությունը|փոխհատուց- |

 | |     |կացարա-|         |       |ամիս,   |ամիս,   |_________|ման ենթակա |

 | |     |յին եւ |         |       |տարի    |տարի    |ամիս|օր  |օրական     |

 | |     |ոչ հան-|         |       |        |        |    |    |չափերի եւ  |

 | |     |րակացա-|         |       |        |        |    |    |պայմանագրա-|

 | |     |րային  |         |       |        |        |    |    |յին գումարի|

 |_|_____|_______|_________|_______|________|________|____|____|___________|

 | | 1   |  2    |   3     |       | 4      | 5      |  6 | 7  |     8     |

 |_|_____|_______|_________|_______|________|________|____|____|___________|

 |_|_____|_______|_________|_______|________|________|____|____|___________|

 |_|_____|_______|_________|_______|________|________|____|____|___________|

 |_|_____|_______|_________|_______|________|________|____|____|___________|

 |_|_____|_______|_________|_______|________|________|____|____|___________|

 |_|_____|_______|_________|_______|________|________|____|____|___________|

 |_|_____|_______|_________|_______|________|________|____|____|___________|

 |_|_____|_______|_________|_______|________|________|____|____|___________|

 .__________________________________________________________________________

 

 

 

_________________________________________________.

| Հատկացված  |Վճարված    |Գործուղման|Ընդամենը    |

| հանդերձանքի|կրթաթոշակը |ծախսերը   |փոխհատուցման|

| փաստացի    |եւ դրամական|          |ենթակա      |

| արժեքը     |բավարարումը|          |գումարը     |

|____________|___________|__________|____________|

|   9        |     10    |    11    |    12      |

|____________|___________|__________|____________|

|____________|___________|__________|____________|

|____________|___________|__________|____________|

|____________|___________|__________|____________|

|____________|___________|__________|____________|

|____________|___________|__________|____________|

|____________|___________|__________|____________|

|____________|___________|__________|____________|

_________________________________________________.

 

(2-րդ հավելվածը փոփ. 10.09.12 թիվ 12-Ն հրաման)