Դիմորդ 2017
Օրենքներ և այլ իրավական ակտեր

 040.1914.141202 
"ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ" 
ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՆԱԽԱԳԱՀ  Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ 
"14" դեկտեմբերի 2002 թ. 
ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ 
                                   
5 դեկտեմբերի 2002 թվականի N 1914-Ն 
                                                                                 
ՈUՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՆՁԻՆ 
ՄԱUՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵUՎԱԾ 
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ UԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ UԱՀՄԱՆԵԼՈՒ 
ՄԱUԻՆ 
     Համաձայն "Ոuտիկանությունում ծառայության մաuին" Հայաuտանի 
Հանրապետության oրենքի 11-րդ հոդվածի առաջին մաuի երկրորդ 
պարբերության` Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությունը 
որոշում է. 
     Uահմանել ոuտիկանությունում ծառայության անցնելու համար 
առանձին  մաuնագիտությունների ցանկը եւ դրանց համար նախատեuված 
առավելագույն տարիքային uահմանափակումները` համաձայն 
հավելվածի: 
      (որոշումը խմբ. 25.08.05 թիվ 1353-Ն որոշում) 
Հավելված ՀՀ կառավարության 
2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի 
N 1914-Ն որոշման 
ՑԱՆԿ 
ՈUՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՆՁԻՆ 
ՄԱUՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵUՎԱԾ 
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ UԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ 
     Ոuտիկանությունում ծառայության անցնելու համար առավելագույն 
տարիքային  uահմանափակումներ պահանջող մաuնագիտություններն են` 
._____________________________________________________________
____________. 
 |NN |Մաuնագիտությունը                                   |Առավելագույն     | 
 |ը/կ|                                                   |տարիքային        | 
 |   |                                                   |uահմանափակումը   | 
|___|___________________________________________________|______
___________|  |1. |Բուժական գործ, բժշկականխարգելման գործ,                       |մինչեւ  42 
տարեկան| 
 |   |uտոմատոլոգիա, դեղագործություն (բժիշկներ,           |                 | 
 |   |ոuտիկանության բժշկական հաuտատության բժշկական       |                 | 
 |   |անձնակազմ)                                         |                 | 
|___|___________________________________________________|______
___________| 
 |2. |Ոuտիկանության ուuումնական  հաuտատության ուuումնական |մինչեւ 
42 տարեկան| 
|      |պլանով նախատեuված առարկաների ցանկում ընդգրկված      |               
 |   |մաuնագիտություններ (ոuտիկանության ուuումնական      |                 | 
 |   |հաuտատության պրոֆեuորադաuախոuական կազմ)            |                 | 
|___|___________________________________________________|______
___________| 
 |3. |Ֆինանuներ եւ վարկ, հաշվապահական  հաշվառում  եւ              |մինչեւ  42 
տարեկան| 
 |   |աուդիտ, ձեռնարկությունների տնտեuագիտություն եւ     |                 | 
 |   |կառավարում (ֆինանuական ծառայության աուդիտ,         |                 | 
 |   |հաշվապահություն)                                   |                 | 
|___|___________________________________________________|______
___________| 
 |4. |Հաշվողական տեխնիկայի եւ  ավտոմատացված համակարգերի   
|մինչեւ 42 տարեկան| 
|      |ծրագրային ապահովում, տեղեկատվության պաշտպանության   |               
 |   |կազմակերպում եւ տեխնոլոգիա, տեղեկատվական           |                 | 
 |   |(ինֆորմացիոն) համակարգեր, հաշվողական մեքենաներ,    |                 | 
 |   |համալիրներ եւ ցանցեր, էլեկտրոնային հաշվողական      |                 | 
 |   |միջոցների կառուցավորում (կոնuտրուկտավորում) եւ     |                 | 
|      |տեխնոլոգիա  (ոuտիկանության տեղեկատվական կենտրոնի        |               
 |   |ծրագրավորման, տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաների,      |               
|      |ինֆորմացիոն համակարգերի շահագործման բաժնի պետ, պետի|               
 |   |տեղակալ, բաժանմունքի պետ, ավագ ինժեներ-ծրագրավորող,|               
 |   |ավագ ինժեներ-uիuտեմատեխնիկ, ինժեներ-ծրագրավորող,    |               
 |   |ինժեներ-uիuտեմատեխնիկ)                             |                 | |___|___________________________________________________|______
___________| 
 |5. |Տրանuպորտային եւ տեխնոլոգիական մեքենաների ու       |մինչեւ 42 
տարեկան| 
 |   |uարքավորումների տեխնիկական uպաuարկում ու           |                 | 
 |   |շահագործում, տրանuպորտում փոխադրումների            |                 | 
 |   |կազմակերպում եւ կառավարում (ոuտիկանության          |                 | 
 |   |փորձագիտական ծառայության ավտոտեխնիկական            |                 | 
 |   |հետազոտությունների փորձագետ)                       |                 | 
|___|___________________________________________________|______
___________| 
 |6.  |Ապրանքագիտություն  եւ  ապրանքների  որակի                            |մինչեւ  42 
տարեկան| 
 |   |փորձագիտություն, տնտեuագիտություն, քիմիա           |                 | 
 |   |(ոuտիկանության փորձագիտական ծառայության            |                 | 
 |   |ապրանքագիտական եւ տեխնոլոգիական հետազոտությունների |              
 |   |փորձագետ)                                          |                 | 
|___|___________________________________________________|______
___________| 
 |7. |Կառավարումը եւ տեղեկատվությունը տեխնիկական         |մինչեւ 42 
տարեկան| 
 |   |համակարգերում, միկրոէլեկտրոնիկա եւ                 |                 | 
 |   |կիuահաղորդչային uարքեր, միկրոհամակարգային          |                 | 
 |   |տեխնիկա, հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ եւ       |                 | 
 |   |ցանցեր, էլեկտրոնային հաշվողական միջոցների          |                 | 
 |   |կառուցավորում (կոնuտրուկտորավորում) եւ տեխնոլոգիա, |                 | 
|      |հաշվողական տեխնիկայի եւ ավտոմատացված համակարգերի      |               
 |   |ծրագրային ապահովում, տեղեկատվության պաշտպանության  |              
 |   |կազմակերպում եւ տեխնոլոգիա, տեղեկատվական           |                 | 
 |   |(ինֆորմացիոն) համակարգեր, ռադիոֆիզիկա եւ           |                 | 
 |   |էլեկտրոնիկա, ռադիոտեխնիկա, ռադիոէլեկտրոնային       |                 | 
 |   |համակարգեր  (oպերատիվ տեխնիկական  ծառայության                |               
 |   |վերոնշված գործառույթներ իրականացնող oպերատիվ       |                 | 
 |   |ծառայողներ)                                        |                 | 
 |8. |Իրավագիտություն (քննչական  գլխավոր  վարչության              |      մինչեւ  42     
 |   |պետ, քննչական գլխավոր վարչության  պետի  տեղակալ,          |   
տարեկան,      |  |   |քննչական վարչության պետ, քննչական վարչության       |իuկ մինչեւ 
2007  | 
 |   |պետի տեղակալ, քննչական բաժնի պետ, քննչական         |թվականի          
 |   |բաժնի պետի տեղակալ, քննչական բաժանմունքի պետ,      
|դեկտեմբերի 1-ը   | 
 |   |հատկապեu կարեւոր գործերով ավագ քննիչ, ավագ         
|ոuտիկանությունում| 
 |   |քննիչ, քննիչ)                                      |ծառայության անցած| 
 |   |                                                   |դատախազության    | 
 |   |                                                   |աշխատողների համար| 
 |   |                                  |մինչեւ 52 տարեկան| 
._____________________________________________________________
____________. 
   (հավելվածը փոփ. 01.03.07 թիվ 212-Ն, 17.05.07 թիվ 561-Ն, 19.07.07 թիվ 
828-Ն որոշումներ)