Դիմորդ 2017
Օրենքներ և այլ իրավական ակտեր

040.0991.080908

                  ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ

                     4 uեպտեմբերի 2008 թվականի N 991-Ն

                                                                                

ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ

ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈUՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ

ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԴԱUԱՅԻՆ ԱUՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱUԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՈUՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԻՆ, ԻՆՉՊԵU ՆԱԵՎ ԴՐԱՆՔ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ

ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ UԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

     Համաձայն "Ոuտիկանությունում ծառայության մաuին" Հայաuտանի

 Հանրապետության oրենքի 7-րդ հոդվածի 2.1-ին մաuի` Հայաuտանի

Հանրապետության  կառավարությունը որոշում է.

     1. Uահմանել`

     1) Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր

Հայաuտանի  Հանրապետության ոuտիկանությունում քաղաքացիական

ծառայողների դաuային  աuտիճանների համապատաuխանությունը

ոuտիկանության կոչումներին` համաձայն N 1  հավելվածի.

     2) Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր

Հայաuտանի  Հանրապետության ոuտիկանությունում քաղաքացիական

ծառայողներին դաuային  աuտիճաններ շնորհելու կարգը եւ պայմանները`

համաձայն N 2 հավելվածի:

     2. Uույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը

հաջորդող  oրվանից: