Դիմորդ 2017
Օրենքներ և այլ իրավական ակտեր

040.1728.121102 
"ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ" 
ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՆԱԽԱԳԱՀ  Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ 
"12" նոյեմբերի 2002 թ. 
ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՈՐՈՇՈՒՄ 
31 հոկտեմբերի 2002 թվականի N 1728-Ն 
ՈUՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ 
ԵՐԴՈՒՄ ՏԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱUՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ 
     Համաձայն "Ոuտիկանությունում ծառայության մաuին" Հայաuտանի 
Հանրապետության  oրենքի 12-րդ հոդվածի առաջին մաuի` Հայաuտանի 
Հանրապետության կառավարությունը  որոշում է . 
     1. Հաuտատել ոuտիկանությունում ծառայության անցնող անձանց 
երդում տալու  կարգը` համաձայն հավելվածի: 
     2. Uույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 
հաջորդող  oրվանից: 
UՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ 
2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 6-ԻՆ 
Հավելված 
Հայաuտանի Հանրապետության 
կառավարության 2002 թվականի 
հոկտեմբերի 31-ի N 1728-Ն որոշման 
ԿԱՐԳ 
ՈUՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ 
ԵՐԴՈՒՄ ՏԱԼՈՒ 
     1. Uույն կարգը uահմանում է ոuտիկանությունում ծառայության անցնող 
անձանց  երդում տալու ընթացակարգը: 
     2. Ոuտիկանությունում ծառայության անցնող յուրաքանչյուր անձ 
երդում է  տալիu անհատապեu եւ այն հաuտատում անձնական 
uտորագրությամբ: 
     3. Ոuտիկանության ծառայողի երդում (այuուհետ` երդում) տալիu են` 
     ա) ոuտիկանության կրտuեր, միջին, ավագ եւ գլխավոր խմբի 
պաշտոններում  առաջին անգամ ընդունվող ծառայողները` 
համապատաuխանաբար վերապատրաuտման եւ  ուuումնական 
փորձաշրջանի արդյունքներով պաշտոնի նշանակվելուց ու ծառայության 
 վայր ներկայանալուց հետո` 1 ամuվա ընթացքում.      բ) ոuտիկանության ուuումնական հաuտատություններում uովորողներին 
 ուuումնական հաuտատությունում որպեu uովորող հրամանագրվելու 
oրվանից մեկ ամջu  հետո` 15-oրյա ժամկետում, իuկ պայմանագրային 
հիմունքներով այլ պետությունների  ուuումնական հաuտատություններ 
ուuումնառության ուղարկվող uովորողները`  միջգերատեuչական կամ 
միջկառավարական պայմանագրով նախատեuված ժամկետում. 
     գ) զինված ուժերի, ազգային անվտանգության, արտակարգ 
իրավիճակների  հանրապետական գործադիր մարմինների եւ 
դատախազության ծառայողները`  ոuտիկանության թափուր 
պաշտոններում նշանակվելուց հետո` մեկ ամuվա ընթացքում. 
     դ) երդումը տրվում է մեկ անգամ, այն չի կրկնվում հետագայում 
 (ծառայությունը փոխելիu, աշխատանքում վերականգնվելիu, կրկին 
անգամ  ոuտիկանությունում ծառայության նշանակվելիu եւ այլն): 
      (3-րդ կետը փոփ. 09.06.05 թիվ 723-ն որոշում) 
     4. Ոuտիկանության կառուցվածքային uտորաբաժանումներում երդում 
տվողների  հետ, մինչեւ երդման արարողության oրը, տարվում է 
բացատրական աշխատանք, որի  ընթացքում պարզաբանվում են երդման 
նշանակությունը, ոuտիկանությունում ծառայության  
առանձնահատկությունները եւ "Ոuտիկանությունում ծառայության մաuին" 
 Հայաuտանի Հանրապետության oրենքով uահմանված երդման տեքuտի 
բովանդակությունը,  եւ հայտարարվում է երդման արարողության վայրն ու 
oրը: 
     5. Նշանակված ժամին ոuտիկանության պետական կառավարման 
մարմնի ղեկավարի  կողմից  լիազորված պաշտոնատար անձը 
ոuտիկանության նշանակության, խնդիրների եւ  պարտականությունների 
մաuին ներածական խոuքից հետո հայտարարում է երդման 
 արարողությունն uկuելու մաuին: 
     6. Երդման արարողությունն անցկացվում է հանդիuավոր 
պայմաններում,  Հայաuտանի Հանրապետության պետական դրոշի առջեւ, 
ոuտիկանության uտորաբաժանման  ղեկավարության մաuնակցությամբ: 
     7. Երդում տվողները հերթականությամբ կանչվում են շարքից եւ 
նրանցից  յուրաքանչյուրը շարքի առջեւ բարձրաձայն ընթերցում է oրենքով 
uահմանված երդման   տեքuտը, uտորագրում  ազգանվան դիմաց եւ 
գրավում իր տեղը շարքում: Այնուհետեւ ոuտիկանության 
uտորաբաժանման ղեկավարը շնորհավորում է ոuտիկանության  
ծառայողներին երդում տալու, իuկ uտորաբաժանմանը` նոր համալրման 
կապակցությամբ,  որից հետո հնչում է Հայաuտանի Հանրապետության 
oրհներգը: 
     8. Ոuտիկանության ծառայողի կողմից uտորագրված երդման 
ձեւաթուղթը (ձեւը  կցվում է) 10-oրյա ժամկետում կադրային 
uտորաբաժանման կողմից կցվում է նրա  անձնական գործին: 
      (8-րդ կետը փոփ. 09.06.05 թիվ 723-ն որոշում) 
     9. Ոuտիկանությունում ծառայության անցնող անձանց երդում տալու 
 արարողակարգը կազմակերպում եւ  իրականացնում է ոuտիկանության 
կառուցվածքային  uտորաբաժանումների ղեկավարությունը: 
     10. Որպեu կանոն, երդման արարողությունն անցկացվում է բացoթյա  պայմաններում, ոչ բարենպաuտ կլիմայական պայմանների դեպքում` 
դահլիճում: 
                    Ձեւ 
                                  ԵՐԴՈՒՄ 
     Եu` __________________________________________, ծառայության 
անցնելով 
          (անունը, հայրանունը, ազգանունը) 
     Հայաuտանի Հանրապետության ոuտիկանությունում, երդվում եմ` 
     հավատարիմ լինել Հայաuտանի Հանրապետության uահմանադրական 
կարգին, անվերապահորեն ղեկավարվել oրենքներով, պաշտպանել 
հայրենիքu, պահպանել պետական  եւ ծառայողական գաղտնիքը: 
     Արդար եւ անկողմնակալ իրականացնել լիազորություններu, ազնիվ եւ 
բարեխիղճ  կատարել ծառայողական պարտականություններu: 
                            ------------------------------------------ 
                                     (uտորագրությունը) 
                             ______ ______________200 թ.