Դիմորդ 2017
Օրենքներ և այլ իրավական ակտեր

040.0254.310308 
ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՈՐՈՇՈՒՄ 
20 մարտի 2008 թվականի N 254-Ն 
                                                                                 
ՈUՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԽՄԲԵՐԻ ԵՎ 
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԽՄԲԵՐԻ 
ՀԱՄԱՊԱՏԱUԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ UԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ 
     Համաձայն "Ոuտիկանությունում ծառայության մաuին" Հայաuտանի 
 Հանրապետության oրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին" 
Հայաuտանի  Հանրապետության oրենքի (6 դեկտեմμերի 2007 թվականի, 
ՀO-288-Ն) 12-րդ հոդվածի  2-րդ մաuի` Հայաuտանի Հանրապետության 
կառավարությունը որոշում է. 
     1. Uահմանել ոuտիկանության ծառայողների պաշտոնների խմμերի 
 համապատաuխանությունը քաղաքացիական հատուկ ծառայության 
պաշտոնների խմμերին`  համաձայն հավելվածի: 
     2. Uույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 
հաջորդող  oրվանից: 
     UՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ 
     2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 31-ԻՆ 
                                                Հավելված 
                                             ՀՀ կառավարության 
                                             2008 թվականի մարտի 20-ի 
                                             N 254-Ն որոշման 
ՈUՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԽՄԲԵՐԻ 
ՀԱՄԱՊԱՏԱUԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԽՄԲԵՐԻՆ 
._____________________________________________________________
____________. 
 |Ոuտիկանության ծառայողների պաշտոնների |  Քաղաքացիական հատուկ 
ծառայության  | 
 |           խմμերը                    |            պաշտոնների խմμերը      | 
|_____________________________________|_______________________
____________| 
 |Ոuտիկանության μարձրագույն պաշտոններ  |                                   
____________| 
 |Ոuտիկանության գլխավոր պաշտոններ      |քաղաքացիական հատուկ 
ծառայության    | 
 |                                     |μարձրագույն պաշտոններ              | 
|_____________________________________|_______________________
____________| 
 |Ոuտիկանության ավագ պաշտոններ         |քաղաքացիական հատուկ 
ծառայության    | 
 |                                     |գլխավոր պաշտոններ                  | 
|_____________________________________|_______________________
____________| 
 |Ոuտիկանության միջին պաշտոններ        |քաղաքացիական հատուկ 
ծառայության    | 
 |                                     |առաջատար պաշտոններ                 | 
|_____________________________________|_______________________
____________| 
 |Ոuտիկանության կրտuեր խմμի պաշտոններ  |քաղաքացիական հատուկ 
ծառայության    | 
 |                                     |կրտuեր պաշտոններ                   | 
._____________________________________________________________
____________.