Դիմորդ 2018

Հասարակագիտական առարկաների ամբիոն 

 

Ամբիոնի խնդիրներն են՝

 • Դասախոսությունների, սեմինար և գործնական պարապմունքների անցկացում,
 • Անհատակ ան և խմբակային պարապմունքների կազմակերպում,
 • Ձևավորել մասնագիտական արժանապատվության զգացում և բարոյական կայուն որակներ ունեցող ոստիկանության ծառայողներ
 • Հմտությունների և կարողությունների զարգացում հոգեբանական գիտելիքները մասնագիտական խնդիրների լուծման գործում կիրառելու համար,
 • Դասավանդվող առարկաների  ձեռնարկների, դասագրքերի, հոդվածների նախապատրաստում  և   հրատարակում,
 • Ուսումնական  պրոցեսի  պատշաճ  մեթոդական  ապահովումը:

 

Ամբիոնում  դասավանդվող  առարկաներն  են՝

 1. Հայոց պատմության հիմնահարցեր,
 2. Փիլիսոփայություն,
 3. Տրամաբանություն,
 4. Տնտեսագիտություն,
 5. Հաղորդակցման հմտություններ,
 6. Մշակութաբանություն,
 7. Ոստիկանության ծառայողի մասնագիտական էթիկա,
 8. Մանկավարժությունը և հոգեբանությունը ոստիկանության ծառայողի գործունեության մեջ,
 9. Իրավաբանական հոգեբանություն,
 10. Քաղաքագիտություն,
 11. Քաղաքագիտության հիմունքներ,
 12. Պատմություն,
 13. Տնտեսագիտության հիմունքներ,
 14. Հայ եկեղեցու և կրոնի պատմություն:
 15. Հանրային կապեր և հաղորդակցման հմտություններ