Դիմորդ 2018

Լեզուների ամբիոն

Ամբիոնի խնդիրներն են՝

• Դասախոսությունների, սեմինար և գործնական պարապմունքների անցկացում,
• Անհատական և խմբակային պարապմունքների կազմակերպում,
•Հայրենասիրական ,գեղագիտական, բարոյագիտական թեմաներով դասընթացների կազմակերպում և անցկացում,
• Դասավանդվող առարկաների  ձեռնարկների, դասագրքերի,բառարանների նախապատրաստում  և   հրատարակում,
•Ուսումնական  պրոցեսի  պատշաճ  մեթոդական  ապահովումը:
 

Ամբիոնում  դասավանդվող  առարկաներն  են՝

1.Հայոց լեզու,
2.Հայոց լեզու և գրականություն,
3.Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթի հիմունքներ,
4.Ռուսաց լեզու,
5.Անգլերեն,