Դիմորդ 2018

 Օպերատիվ-հետախուզական  գործունեության  և կրիմինալիստիկայի  ամբիոն

 

Ամբիոնի խնդիրներն են՝

•Ոստիկանության ՕՀԳ իրականացնող ստորաբաժանումների և փորձաքրեագիտական գործունեություն ծավալող կազմակերպությունների հետ սովորողների սերտ համագործակցության ապահովումը,
•Սովորողների մոտ ՕՀԳ և կրիմինալիստիկայի միջոցների,մեթոդների և հնարքների մասին տեսական գիտելիքների և գործնական հմտությունների ձևավորումը,
•Ուսումնական գործընթացի գիտամեթոդական ապահովումը,
•Պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտական որակավորման բարձրացումը,
•Մասնագիտական,մեթոդական և գիտական հետազոտությունների իրականացումը:
                                                                

  Ամբիոնում դասավանդվող առարկաները՝

1.Մասնագիտական ներածություն և գաղտնիության ռեժիմ,
2.Գործավարության հիմունքներ և գաղտնիության ռեժիմ,
3.Օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն,
4.Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության հիմունքներ,
5.Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում,
6.Մինչդատական վարույթի օպերատիվ-հետախուզական ուղեկցման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.
7.Կրիմինալիստիկա,
8.Կրիմինալիստիկական մարտավարություն և տեխնոլոգիա,
9.Դատական բժշկություն,
10.Դատական հոգեբուժություն,
11.Դատական հաշվապահություն,
12.Դատական փորձաքննություն,
13.Փորձագիտական ոլորտի դատաիրավական կարգավորումը