Դիմորդ 2018

Քրեական դատավարության ամբիոն

 

Ամբիոնի խնդիրներն են՝

 1. Սովորողների մոտ քրեադատավարական ոլորտի տեսական գիտելիքների և գործնական հմտությունների ձևավորումը:
 2. Ամբիոնի մասնագիտական ուղղվածությամբ գիտական հետազոտությունների իրականացումը, դրանց իրականացմանը սովորողների ներգրավումը:
 3. Ուսումնական գործընթացում քրեադատավարական ոլորտի նորագույն հետազոտությունների արդյունքների և դասավանդման ժամանակակից մեթոդների ներդրումը:
 4. Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտամանկավարժական որակավորման բարձրացումը:

 Ամբիոնում դասավանդվող առարկաները՝

 1. ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք.
 2. ՀՀ իրավապահ մարմինները.
 3. Ապացույցների տեսությունը քրեական դատավարությունում.
 4. Դատախազությունը ՀՀ-ում.
 5. Մինչդատական վարույթի հիմնահարցերը քրեական դատավարությունում.
 6. Դատական վերահսկողությունը մինչդատական վարույթի նկատմամբ.
 7. Քրեական վարույթի կասեցման և կարճման հիմնահարցերը.
 8. Քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց նկատմամբ պաշտպանության միջոցներ կիրառելու հիմնահարցերը.
 9. Համեմատական քրեական դատավարություն.