Դիմորդ 2018

Քաղաքացիական իրավունքի և քաղաքացիական դատավարության ամբիոն


Ամբիոնի խնդիրներն են՝

• Սովորողների մոտ  քաղաքացիաիրավական  ոլորտի տեսական գիտելիքների և գործնական հմտությունների ձևավորումը,
• Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտական որակավորման բարձրացումը,
• Ուսումնական պրոցեսի պատշաճ մեթոդական ապահովումը,
• Աբիոնում դասավանդվող առարկաներին վերաբերող  օրենսդրական ակտերի փոփոխությունները համապատասխան առարկաների դասախոսությունների  մեջ ներառելը,
•Ամբիոնի կողմից դասավանդվող առարկաների գծով  համապատասխան ձեռնարկների, դասագրքերի նախապատրաստում և հրատարակումը,
•Ուսանողների շրջանում ուսումնադաստիարակչական միջոցառումների իրականացում:
 

Ամբիոնում դասավանդվող առարկաները՝

1. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք,
2. Քաղաքացիական իրավունք,
3. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության իրավունք,
4. Քաղաքացիական դատավարություն,
5. Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան իրավունք,
6. Ընտանեկան իրավունք,
7. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային և սոցիալական ապահովության իրավունք,
8. Աշխատանքային իրավունք,
9. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանական և հողային իրավունք,
10. Շրջակա միջավայրի իրավունք,
11. Էկոլոգիայի հիմունքներ,
12. Քաղաքացիական ծառայության օրենսդրության հիմունքներ,
13. Հռոմեական մասնավոր իրավունքի հիմունքներ,
14. Հռոմեական իրավունք: