Դիմորդ 2018

Պետության և իրավունքի տեսության և սահմանադրական իրավունքի
                                                       ամբիոն

   

Ամբիոնի խնդիրներն են`

•Ամբիոնի կողմից դասավանդվող առարկաների վերաբերությամբ ուսանողների մոտ գիտելիքների պատշաճ մակարդակի ապահովումը,
•Ամբիոնային քննարկումների միջոցով ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտամանկավարժական որակների կատարելագործումը,
•Գիտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների կազմակերպումը,
•Նոր ընդունված և բարեփոխված օրենսդրական ակտերի և ամբիոնի կողմից  հրատարակված գիտական աշխատանքների քննարկումը,
•Ամբիոնի կողմից դասավանդվող առարկաների գծով  համապատասխան ձեռնարկների, դասագրքերի, մեթոդական ցուցումների  նախապատրաստում  և  հրատարակում,
•Ուսանողների  շրջանում ուսումնադաստիարակչական միջոցառումների իրականացումը,
•Ուսանողների շրջանում գիտաուսումնական միջոցառումների  կազմակերպում  և  իրականացում:                                     
  
Ամբիոնում դասավանդվող առարկաները՝

•Պետության և իրավունքի տեսություն,
•Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմություն,
•Արտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմություն,
•Քաղաքական և իրավական ուսմունքների պատմություն,
•Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք,
•Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք,
•Սահմանադրական արդարադատություն,
•Մարդու իրավունքների տեսության հիմնահարցեր,
•Իրավաստեղծ գործընթաց և իրավաբանական տեխնիկա,
•Եվրոպական իրավունք,
•Միջազգային իրավունք,
•Միջազգային մարդասիրական իրավունք,
•Մարդու իրավունքները և ոստիկանությունը,
•Մունիցիպալ իրավունք: