Դիմորդ 2018

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց 

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի 2016-2017 ուսումնական տարվա ընդունելության գործընթացի

    Կրթահամալիրի
ստորաբաժանման  անվանումը

Կրթական ծրագիրը, մասնագիտությունը, ուսուցման ձևը

Դիմորդների փաստաթղթերի ընդունման ժամկետը

 Ստուգումների անցկացման
ժամկետը

 

 

 

Ակադեմիա

 

 

 

 

 

 

 


իրականացնում է բակալավրի կրթական ծրագրով «Իրավագիտություն» մասնագիտությամբ «Իրավագիտության բակալավր»
որակավորմամբ ուսուցում
 կրթական  ծրագրով 
/առկա ուսուցում/

 

 

 ս/թ մայիսի 30-ից հուլիսի 11-ը ներառյալ

ժամը 10.00-ից 15.00-ը

 

 

 

 

 

 

 


ս/թ օգոստոսի 1-ից 8-ը