Դիմորդ 2017
Օրենքներ և այլ իրավական ակտեր

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի շրջանավարտներին տրվում է պետական
նմուշի դիպլոմ ՝շնորհելով նրանց իրավագիտության բակալավրի աստիճան
« իրավագիտություն» մասնագիտությամբ :